Home Algemeen Algemeen Zullen we het over het vakantierooster hebben?

Zullen we het over het vakantierooster hebben?

1085
0

Huh, vakantierooster? De vakanties zijn toch voorbij! Ja, helaas, en het volgende vakantierooster zal wel vanaf begin 2017 weer vorm gaan krijgen. Nee, waar ik het over wil hebben is de evaluatie van de afgelopen vakantieperiode.

Vanuit mijn inspectiepraktijk weet ik nog wel dat leidinggevenden niet blij waren als ik de gepraktiseerde roosters opvroeg van een periode waarin een deel van de medewerkers hun vakantie had gevierd.

Begrijpelijk natuurlijk dat de medewerkers met schoolgaande kinderen vrij willen nemen in de periode waarin de zomervakantie van de scholen valt. Vaak komt dan de noodzakelijke bezetting in het gedrang en wordt een extra beroep gedaan op diegenen die nog wel aan het werk zijn.

Als er echt onderbezetting gaat optreden in deze periode kan dit voor de nodige stress zorgen bij de achterblijvers. Zij zijn, als vaste medewerkers, de eersten die voor oplossingen voor de planningsproblemen mogen zorgen. De grenzen van de werktijdregels in CAO worden opgezocht, een halve dienst meer werken is geen uitzondering meer en zelfs dubbele diensten worden gedraaid. Nachtdiensten, die met 8 uur al bezwarend genoeg kunnen zijn, worden verlengd tot 12 uur en leveren extra risico’s op. Het goed uitrusten na nachtdienst wordt geweld aangedaan door een extra middagdienst in te plannen zodat slechts 8 uur rust overblijft. Planners en ook medewerkers zijn creatief in het vinden van oplossingen om de zaak toch maar draaiende te houden. Vaak wordt in de vakantieperiode een oogje dichtgeknepen ten aanzien van regeltjes die buiten die periode ineens weer strikt worden aangehaald. Als het zo uitkomt zal bijvoorbeeld het onderling ruilen van conflicterende diensten gewoon worden toegestaan terwijl buiten de vakantieperiode toestemming moeilijk te krijgen is.

Natuurlijk worden ook de uitzendbureaus ingeschakeld die diensten aanbieden in de vakantietijd. Alsof die de ambulance chauffeurs en verpleegkundigen “op de plank hebben liggen”. Niet natuurlijk, ook van de uitzendkrachten wordt in die periode maximale inzet gevraagd en vaak meer dan dat. Ten aanzien van hen is trouwens de controle op naleving van de CAO en ATW regeltjes lastig en ingewikkeld. Je moet als planner het uitzendbureau maar “op de mooie blauwe ogen” geloven dat de uitzendkracht die ze leveren niet net van een andere ambulance is gestapt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor zzp-ers.

Nu alles weer een beetje rustiger is lijkt de tijd rijp om eens te bezien waar en hoe vaak de organisatie zich niet heeft gehouden aan CAO afspraken en ATW regels. Vooral belangrijk om voor het volgende jaar de vakantieplanning ten aanzien van de vaste medewerkers beter op orde te hebben en zo nodig betere afspraken te maken met uitzendbureaus.

In de CAO is geregeld dat de werkgever het basisdienstrooster opstelt en aanvullende regels maakt voor de roosterplanning gedurende de zomervakantieperiode en de feestdagen. Hij heeft daarvoor de instemming nodig van de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Over het basisdienstrooster ga ik het hier niet hebben. Je mag namelijk verwachten dat daarin rekening gehouden wordt met voorkomend ziekteverzuim, verlof, tijd voor overleggen, en dergelijke, waardoor er bij een optimale personeelsbezetting het meest geschikte basisrooster gezocht kan worden. Dat gaat echter uit van gemiddelden en de vakantieperiode is geen gemiddelde periode.

Voordat de “regels voor de roosterplanning gedurende de zomervakantieperiode 2017” worden opgesteld denk ik dat het goed is dat de OR of PVT de werkgever vraagt om cijfers van de periode 2016. OR en PVT hebben een opdracht vanuit de Wet Ondernemingsraden om te controleren of de roosters voldoen aan de regelgeving van ATW en CAO. Zij kunnen dan ook controleren of de lasten eerlijk verdeeld worden over de verschillende teams.

Het aantal conflicten met CAO en ATW zijn belangrijk, maar nog belangrijker lijken mij echter de ervaringen van de medewerkers die tijdens de vakantieperiode wèl gewerkt hebben. Waren er, ondanks de krappere bezetting, nog voldoende herstelmogelijkheden? Kwamen het sociale- en het privéleven, zoals de zorgtaken en vrijetijdsbestedingen van de medewerkers niet al te zeer in gedrang? In welke mate was men tevreden met het werken op meer afwijkende tijden dan gewoonlijk. Hebben medewerkers extra risico’s ervaren bij de extra inzet?

Met de antwoorden van voornoemde vragen voorhanden kan de OR of PVT een beter gebruik maken van het instemmingsrecht op arbeids- en rusttijden-, vakantie- en verlofregelingen.

Het is belangrijk om te controleren of medewerkers de kans krijgt om hun vakantiedagen op te nemen. Voor de ambulancedienst is het anderzijds van belang om de vakantieperiode zo regelmatig mogelijk te laten verlopen. Voor medewerkers en leidinggevenden zal het altijd een kwestie van geven en nemen blijven. Maar hoe je het ook bekijkt, een goed vakantierooster voorkomt dat de achterblijvers in 2017 weer de dupe zijn. Mogelijk kunnen deze tips de OR of PVT in het overleg met de werkgever daarbij nog helpen:

 1. Vraag de werkgever nu spoedig om de cijfers over de afgelopen vakantieperiode;
 2. Stel de aanvullende regels inzake de roosterplanning voor de komende zomervakantieperiode op. OR of PVT hebben instemming op de algemene regeling en spreiding van de vakantie;
 3. Wat zal als de zomervakantie worden beschouwd, bijvoorbeeld de in de regio geldende schoolvakantieperiode + week ervoor + week erna;
 4. Stel een einddatum vast voor de inventarisatie van de vakantiewensen en een einddatum voor het definitief maken van de vakantieplanning. Let op: de werknemer maakt z’n wensen kenbaar en de werkgever honoreert ze, behalve als er gewichtige redenen zijn om dat niet te doen. Heeft werknemer twee weken nadat hij z’n wensen heeft kenbaar gemaakt niets gehoord, dan mag hij er van uitgaan dat de vakantie is vastgesteld conform zijn wens;
 5. Wees kritisch over het werkaanbod in de vakantieperiode wat per regio kan verschillen;
 6. Wees duidelijk over de limiet van het aantal weken vakantie dat kan worden gehonoreerd;
 7. Is er voorrang voor werknemers met (schoolgaande) kinderen;
 8. Kunnen wel of geen extra vrije dagen worden opgenomen;
 9. Stel een arbitragecommissie samen voor het geval dat problemen niet in overleg tussen medewerker en leidinggevende opgelost kunnen worden;
 10. Beperk zoveel mogelijk de niet productieve uren voor bijvoorbeeld overleg en cursus;
 11. Stel grenzen vast voor de mate van overwerk die mag ontstaan;
 12. Maak goede afspraken met werkgever over de condities waaronder de uitzend- of detacheringsbureaus worden ingeschakeld bij de opvang van de eventuele onderbezetting.
Vorig artikelReportage: London Ambulance Service
Volgend artikelUpdate vanuit de “klankbordgroep ambulancekleding”
Leo Bonefaas
Ik ben specialist op het gebied van de Arbeidstijdenwet, gepensioneerd senior inspecteur bij Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW). Schrijft nog steeds artikelen op mijn blog: http://werktijden.blogspot.nl/ en voor enkele periodieken.