Home Algemeen Algemeen Verslag bijeenkomst Klankbordgroep Kleding

Verslag bijeenkomst Klankbordgroep Kleding

744
0

Een overvolle zaal. Letterlijk. Gevuld met zeer betrokken en enthousiaste mensen. Allen reisden vanuit hun rol als lid van de Klankbordgroep Kleding op maandag 13 juni jl. af naar Zwolle voor een eerste bijeenkomst.

Kennismaking leden Klankbordgroep Kleding
Via de mail is de afgelopen periode regelmatig contact geweest tussen de leden van de Klankbordgroep Kleding, IFV en AZN. Zo hebben de klankbordgroepleden actief meegekeken met- en geadviseerd over de inhoud van de landelijke kleding-enquête. Maandag 13 juni jl. maakten de klankbordgroepleden voor het eerst ‘live’ kennis met elkaar. Uit de kennismakingsronde bleek dat het gros van de klankbordgroep bestaat uit mensen die werkzaam zijn op de ambulance. Ook waren functionarissen aanwezig die zich binnen de eigen organisatie (onder meer) bezig houden met (de inkoop van) kleding en/of andere materialen.

Een gevarieerde agenda
Er zijn veel vragen gesteld en beantwoord. Ook passeerden diverse kledingthema’s de revue. Met de informatie uit deze bijeenkomst op zak kunnen klankbordgroepleden vragen van collega’s over de nieuwe kleding beantwoorden. Onderaan dit bericht zie je wie er namens jouw regio zitting heeft in de klankbordgroep. Een verslag van de vergadering is inmiddels verstuurd aan de klankbordgroepleden.

 

Hieronder een kort verslag van de bijeenkomst:
Bijna  alle  leden  van  de  Klankbordgroep  Kleding  waren aanwezig  tijdens  het  eerste  overleg  te  Zwolle  13  juni  jl.  De  klankbordgroepleden  zijn  binnen  de eigen  regio  het  eerste  aanspreekpunt  inzake  het  kledingtraject.  Zij kunnen  vragen beantwoorden,  of  voorleggen  aan  IFV,  waarna  zij de  antwoorden  aan  collega’s  kunnen terugkoppelen.  Een  overzicht  van  de  leden  van  de  klankbordgroep  is  opgenomen  onderaan  dit verslag.

Ontwerper: 
Het  kledingtraject  bevindt  zich  in  fase  I:  de  ontwerpfase.  Er  zijn  twee  ontwerpers  in beeld  die  kans  maken  op  de  opdracht.  Het  besluit  welke  ontwerper  de  opdracht  krijgt  ligt  nu voor  bij de  Stuurgroep  Kleding.  De  contractering  van  de  ontwerper  bevindt  zich  nu  aldus  in  de afrondende  fase.  Zodra  de  contractering  rond  is  kan  de  ontwerper  aan  de  slag.  De  ontwerper gaat  ontwerpen  op  basis  van  de  uitkomsten  van  de  landelijke  kleding-enquête  en  aanvullend eigen veldwerk.

Planning: 
IFV  en  AZN  koersen  op  een  planning  waarbij  in  september  twee  concept-ontwerpen worden opgeleverd. Hieruit kan de sector een keuze maken.  Andere  invulling  bijeenkomsten  in  het  land:  Aanvankelijk  was  het  idee  de  resultaten  van  de landelijke  enquête  te  presenteren  tijdens  drie  bijeenkomsten  verspreid  in  het  land.  Echter  is besloten  deze  bijeenkomsten  een  andere  invulling  te  geven:  namelijk  om  geïnteresseerden  de twee  concepten  van  het  kledingontwerp  te  tonen.  Zoals  het  er  nu  naar  uitziet  zullen  deze bijeenkomsten  in  september  worden  gepland.  Hierover  volgt  tzt  meer  informatie.  De  ontwerper is  dan  ook  aanwezig  en  kan  tijdens  de  bijeenkomsten  feedback  ‘ophalen’  en  waar  nodig  in  het ontwerp  doorvoeren.  Aanwezigen  dienen  vooraf  een  geheimhoudingsverklaring  te  tekenen. Doen we dat niet, dan kunnen de ontwerpen naderhand niet meer beschermd worden.

Landelijke  kleding-enquête:  
Door  UMCG  ambulancezorg  en  Ambulanceblog  is  in  een  eerder  stadium  veel  waardevol  werk verricht  op  het  gebied  van  nieuwe  ambulancekleding.  Deze  input  nemen  IFV  en  AZN  in  dit traject  vanzelfsprekend  mee.  Een  aantal  mensen  vraagt  zich  daarom  wel  af  waarom  er  een nieuwe  enquête  is  ontwikkeld  en  uitgezet  in  de  sector.  Tijdens  de  vergadering  wordt toegelicht  dat  AZN  dit  heeft  gedaan  om  er  zeker  van  te  zijn  dat  alle  RAV’s  via  de  formele kanalen  geïnformeerd-  en  uitgenodigd  zijn  voor  deelname  aan  de  enquête.

De  enquête  is  ontwikkeld  door  onderzoeksbureau  Newcom  &  Research  en  is  daarna  diverse malen  aangepast  in  afstemming  met  de  projectleider  en  de  leden  van  de  Klankbordgroep Kleding.  Zij hebben  meegedacht  en  IFV  en  AZN  geadviseerd  over  de  benodigde  vragen  in  de enquête.

Tijdens  de  vergadering  wordt  aangestipt  dat  een  aantal  mensen  in  de  sector  het  idee  heeft dat  de  enquête-vragen  over  de  huidige  kleding  wellicht  zijn  opgenomen  om  aan  te  tonen  dat de  huidige  ambulancekleding  prima  voldoet.  AZN  geeft  de  klankbordgroepleden  voor  hun achterban  mee  dat  dit  zeer  zeker  niet  de  doelstelling  is  van  deze  vragen.  Vragen  over  de huidige  kleding  zijn  opgenomen  om  helder  te  krijgen  wat  er  wel  en  wat  er  niet  goed  is  aan de  huidige  kleding.  Daarnaast  geldt  voor  veel  mensen  dat  zij het  prettig  vinden  om  vragen te  beantwoorden  met  een  kader/context  in  gedachten.  In  dit  geval  fungeerde  de  huidige kleding als de context/uitgangspunt.

Facilitair  managers: 
IFV  en  AZN  hebben  onlangs  een  overleg  gehad met  een  afvaardiging  van alle  facilitair  managers  uit  de  sector.  Met  hen  is  onder  meer  gesondeerd  op  welke  momenten en  bij welke  onderwerpen  zij betrokken  willen  worden.  De  facilitair  managers  zijn  aldus onderdeel van de formele organisatiestructuur binnen het kledingtraject. Planning:  Er  wordt  gevraagd  of  fase  4  (Logistiek:  draagproef,  behoeftepeiling,  bestellen  en uitlevering  kleding)  van  het  kledingtraject  werkelijk  in  2016  –  2017  kan  plaatsvinden.  Dit  is inderdaad  nog  steeds  een  realistische  planning.  Deze  zomer  wordt  onder  alle  RAV’s geïnventariseerd  welke  periode  voor  hen  het  meest  gunstig  is  om  over  te  gaan  op  de  nieuwe kleding.

Deelname  Klankbordgroepleden  aan  Projectgroep  Kleding: 
Naast  de  Stuurgroep  Kleding,   Klankbordgroep  Kleding  en  de  facilitair  managers,  maakt  ook  een  projectgroep  deel  uit  van  de organisatiestructuur  van  het  kledingtraject.  De  projectgroep  maakt  onder  meer  beslissingen over  de  mijlpalen  sturing,  risico’s,  planning,  kwaliteit,  communicatie,  etc.  De  projectgroep  laat zich  adviseren  door  de  klankbordgroep  en  adviseert  de  stuurgroep.  De  personen  die  namens  de klankbordgroep  plaatsnemen  in  de  projectgroep  zijn  tijdens  het  overleg  gekozen.  Het  gaat  om: Joke Govers: RAV Zeeland, Vincent Raar: RAV Flevoland en Henk Dronkert: Ambulance Oost.

bron: AZN

Vorig artikelWe beginnen met een vrije of gezekerde A
Volgend artikelTelefonische triage in de Meldkamer Ambulancezorg: onwaarheden over AMPDS/ProQA
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.