Home Algemeen Algemeen Verlenging (tot 2020) en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

Verlenging (tot 2020) en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

2301
0

Met dit wetsvoorstel wordt de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) met twee jaar verlengd en de definitie van ambulancezorg verduidelijkt.

Deze tijdelijke wet vervalt van rechtswege met ingang van 1 januari 2018. Met het oog op die vervaldatum is het van belang dat er duidelijkheid is over de ordening van de ambulancezorg vanaf 2018. Zonder wettelijke ordening vervallen de verantwoordelijkheden van de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’en) voor de meldkamer en de ambulancezorg. De continuïteit van de ambulancezorg zou daardoor niet gewaarborgd zijn.

Vanwege een aantal onzekerheden is besloten om een wetsvoorstel te maken dat met ingang van 2018 de taken en verantwoordelijkheden binnen de ambulancezorg definitief vormgeeft. Er zijn met name onzekerheden over de inrichting van de keten van acute zorg en de rol die zorgverzekeraars daarbij kunnen vervullen en over de ontwikkeling van de multidisciplinaire samenwerking en taakuitvoering op de meldkamers. De verwachting is dat over deze ontwikkelingen tijdig – vanaf 2017 – voldoende duidelijkheid bestaat om de ambulancezorg vanaf 2020 definitief in te richten. Dit wetsvoorstel bevat daarom een verlenging van de Twaz tot 2020. Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om met dit wetsvoorstel het begrip ambulancezorg te verhelderen.

Daarnaast zijn er enkele amendementen aangenomen:

Artikel 12

Dit amendement regelt dat bij spoedeisende ambulancezorg er minimaal een BIG – geregistreerde ambulanceverpleegkundige aanwezig dient te zijn. Dit om te waarborgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel op de ambulance aanwezig is bij spoedeisende zorg waarbij het draait om het veilig stellen van vitale lichaamsfuncties. Dit laat tevens de ruimte om bij planbare ambulancezorg waarbij het vooral draait om zorg en begeleiding, een ambulancezorgprofessional in te zetten en waar nodig ook een ambulanceverpleegkundige.

Artikel I, onderdeel B, artikel 10a

In het voorliggende wetsvoorstel wordt de term ambulancezorgprofessional geïntroduceerd. In een ministeriele regeling zullen nadere regels worden gesteld over de inschrijving in de registers, bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, dan wel de diploma’s of getuigschriften, waarover een ambulancezorgprofessional dient te beschikken. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden voor verschillende categorieën ambulancezorg. De indieners zijn van mening dat besluitvorming over deze taakdifferentiatie zorgvuldig dient plaats te vinden. Met een lichte voorhang van de algemene maatregel van bestuur is geborgd dat beide Kamers der Staten – Generaal bij de uitwerking daarvan betrokken worden.

Artikel I, onderdeel C

In 2012 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) in werking getreden. De bedoeling was om uiterlijk 2018 een nieuwe ordening van de ambulancezorg geregeld te hebben. Dit is nog niet gelukt. Wil de datum van 2020 gehaald worden, dient er dit najaar een besluit genomen te worden inclusief wetgevingstraject. Indienster is de mening toegedaan dat dit niet gaat lukken. Ook de Raad van State heeft aangegeven dat wanneer geen duidelijkheid gegeven kan worden omtrent een reële termijn, de Twaz voor een langere termijn verlengd dient te worden. In de reactie op het advies van de Raad van State is de regering niet geslaagd in een dragende motivatie. Dit amendement stelt daarom voor de Twaz te verlengen tot 2021. De door de Raad van State verzochte nadere toetsing aan het Europeesrechtelijke vereiste van proportionaliteit is neergelegd in het verduidelijken van de Memorie van Toelichting.

bron: eerstekamer.nl

Vorig artikelExtra aandacht bij hoge temperaturen voor patiënt en medewerker
Volgend artikelHet boek: Spoed en tegenspoed, draag ik, Piet Stuive op aan alle collega hulpverleners
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.