Home Algemeen Algemeen Toekomst ambulancezorg in commissiebrief Tweede Kamer

Toekomst ambulancezorg in commissiebrief Tweede Kamer

1232
0

Per 1 januari 2013 is de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) van kracht geworden. Deze tijdelijke wet dient per 1 januari 2018 vervangen te worden door structurele wetgeving. De tijdelijkheid van de Twaz hangt samen met het feit dat na een zeer langdurige discussie over de ordening van de ambulancezorg, het voor de kwaliteit en doelmatigheid van de ambulancezorg gewenst was om een aantal veranderingen in de destijds vigerende wetgeving van kracht te laten worden. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in de Wet Ambulancezorg (Waz). In 2009/20101 is echter geconstateerd dat het gekozen ordeningsmodel in de Waz kwetsbaar was in verhouding tot de Europese regelgeving rond de interne markt en mededinging. Daarnaast was ook toen al de inrichting van de keten van acute zorg in beweging en werd nagedacht over de vormgeving van een nieuwe (landelijke) meldkamerorganisatie. Deze onzekerheden maakten het niet logisch destijds definitieve verantwoordelijkheden rond de ambulancezorg toe te delen. Om die reden is besloten de Waz niet in werking te laten treden. In plaats daarvan is de Tijdelijke wet ambulancezorg in 2013 van kracht geworden, een wet met een geldigheid voor een periode van vijf jaar. Met deze tijdelijke wet ontstond de mogelijkheid om gedurende die vijf jaar te werken aan een structurele ordening die beter rekening zou kunnen houden met de meer uitgekristalliseerde ontwikkelingen in de acute zorg en de meldkamer en die past binnen de kaders.

Zo schrijft minister Schippers in haar brief aan de Tweede Kamer op 17 juni.

De afgelopen periode is in overleg met Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bezien wat de lopende ontwikkelingen in de (acute) zorg betekenen voor de ambulancezorg, of dat gevolgen zou moeten hebben voor de ordeningswetgeving en hoe één en ander te passen valt binnen de Europese regelgeving. Het ministerie is hierover nog in overleg met genoemde partijen. Hieronder schets ik de stand van zaken op dit terrein.

Met partijen zijn in dit kader de hoofdlijnen van een viertal globale scenario’s voor de toekomstige ordening voor de ambulancezorg verkend. Gezien de ervaringen bij de Twaz zijn in eerste instantie de Europeesrechtelijke aspecten van de scenario´s in de afgelopen periode uitgebreid verkend in overleg met een aantal onafhankelijke deskundigen op het terrein van het Europees recht.
In de kern komen die scenario’s op het volgende neer.

  • Scenario 1: de minister bepaalt wie ambulancezorg aanbiedt: (gedeeltelijk) voort-zetting huidig ordeningsmodel
  • Scenario 2: Publiek stelsel
    • Optie 1: de verantwoordelijkheid voor ambulancezorg wordt bij gemeen-ten/veiligheidsregio/GGD belegd
    • Optie 2: de verantwoordelijkheid voor ambulancezorg wordt bij een landelijke publieke ambulancedienst belegd
  • Scenario 3: de verantwoordelijkheid voor de ambulancezorg wordt belegd binnen het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ)
  • Scenario 4: zorgverzekeraars bepalen via contractering wie ambulancezorg in de regio aanbiedt

Zoals aangegeven zijn de hiervoor geschetste scenario’s besproken met AZN en met ZN. Daarbij is duidelijk geworden dat, alles afwegende, de scenario’s twee (verantwoordelijkheid ambulancezorg publiek beleggen) en drie (verantwoorde-lijkheid ambulancezorg binnen de ROAZ-regio’s beleggen) bij geen van de partijen draagvlak kennen op basis van de hiervoor geschetste nadelen.

Over de resterende opties vindt nog overleg plaats dat primair is gericht op de mogelijkheden en de risico’s die deze modellen kennen voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van de ambulancezorg. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de wijze waarop de rol van zorgverzekeraars in de acute zorg uitkristalliseert en wat dat zou kunnen betekenen voor de rolverdeling tussen ministerie, zorgverzekeraars en regionale ambulancevoorzieningen.

In de afgelopen periode hebben zorg-verzekeraars veel initiatief getoond ten aanzien van kwaliteitsverbetering van de acute zorg in Nederland. Zorgverzekeraars zijn in de verschillende regio´s in over-leg gegaan met zorgaanbieders over de uitwerking van een kwaliteitsvisie op (complexe) acute zorg. In dat traject zijn de zorgverzekeraars door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) echter gewezen op mogelijke strijdigheden met de Mededingingswet die primair samenhangen met het gezamenlijk optreden van zorgverzekeraars in de regio richting de zorgaanbieders. Deze factor speelt ook een rol in de gesprekken over de verantwoordelijkheidverdeling binnen de ambulancezorg.
Daarnaast is vorig jaar naar aanleiding van een tweetal gerechtelijke uitspraken onduidelijkheid ontstaan over de vraag of zorgverzekeraars al dan niet aanbestedingplichtig zijn bij de inkoop van zorg. Deze uitspraken hebben ook onzekerheid met zich meegebracht over de randvoorwaarden en mogelijkheden voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop. Pas zeer recent heeft een uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in een hoger beroepszaak hier meer duidelijkheid in gebracht: zorgverzekeraars zijn niet aanbestedingplichtig2. Ook dit heeft effect op de te maken afwegingen over de best passende verantwoordelijkheidverdeling

Zorgvuldigheid is van groot belang bij het zo effectief en doelmatig mogelijk waarborgen van de publieke belangen kwaliteit en beschikbaarheid van ambulancezorg. Ik streef ernaar deze zomer meer duidelijkheid met partijen te creëren en op basis daarvan een keuze te maken tussen de genoemde twee scenario´s. Daar zal ik uw Kamer nader over informeren. Vervolgens zal ik de consequenties van deze keuze in nauw overleg met AZN en ZN uitwerken en vastleggen in een wets-voorstel. Streven is dit wetsvoorstel begin 2016 bij uw Kamer aanhangig te ma-ken.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
mw. drs. E.I. Schippers

Hier kun je de volledige brief downloaden

bron: rijksoverheid.nl

 

Vorig artikelLMO bouwt aan nieuwe organisatie
Volgend artikelJaarverslag 2014 RAV Brabant Midden-West-Noord
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.