Home Algemeen Algemeen Slachtofferregistratie in een nieuw jasje

Slachtofferregistratie in een nieuw jasje

2762
0

De Inspectie Justitie en Veiligheid (VenJ) en de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) adviseerden in 2014 een evaluatie van de nationale gewondenkaart. Dit advies sloot aan bij de behoefte vanuit de ambulancezorg om het gebruik van de gewondenkaart te herzien. De werkgroep Slachtofferregistratie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de NVMMA, GGD GHOR Nederland, het IFV, het NRK, het LNAZ en de Kennisgroep opgeschaalde ambulancezorg hebben onder leiding van AZN het advies slachtofferregistratie uitgebracht. Het advies is geaccordeerd door de NVMMA, de ledenvergadering van AZN en is vastgesteld binnen de stuurgroep GGB.

Wat gaat er veranderen?

Op basis van analyse van de registratiebehoeften, de beschikbare registratiemiddelen en testervaringen wordt de nationale gewondenkaart vervangen door Triage slapbands (gekleurde polsbanden) voor het aangeven van de triageklasse en eventuele registraties op de plaats van het incident. Alle overige registraties worden bij transport van het slachtoffer vermeld op het normale (digitale) ritformulier. Ook op de T3-verzorglocatie wordt aangaande de registratie aangesloten op de bestaande werkwijzen. Hiervoor is samen met het NRK een slachtofferregistratieformulier ontwikkeld op basis van de SBAR-methode.

Ten aanzien van de triageklasse T4 (niet te stabiliseren) komt er geen wijziging van beleid: het LPA 8.1 gaat niet uit van een triageklasse T4. De werkgroep heeft hier de risico’s en de organisatie voor T4-slachtoffers ter plaatse afgewogen tegen het eventueel positief effect op de zorg aan T1-slachtoffers. Wel wordt van de arts mobiel medisch team (MMT) verwacht dat in de prioritering van behandeling en afvoer van T1-slachtoffers de overlevingskans wordt meegewogen.

De werkgroep adviseert de categorie ‘T3 niet gewond’ in de komende update van het Landelijk protocol ambulancezorg (LPA) te laten vervallen vanwege de contradictie. T3 betekent lichtgewond. In de praktijk zijn T3-slachtoffers lopende slachtoffers, die op zijn minst secundair moeten worden onderzocht.

Implementatie

Het IFV draagt zorg voor de centrale inkoop van de slapbands. AZN heeft als introductie op de slapbands en het slachtofferregistratieformulier op de T3-verzorglocatie een korte e-learning in voorbereiding. De e-learning is bedoeld voor ambulancehulpverleners, de noodhulpteams van het NRK en de MMT’s. De verwachting is dat het totale traject voor de zomer van 2018 is afgerond.

Afschaffen huidige gewondenkaart
De GHOR (formeel de DPG’en) is nu nog formeel inhoudelijk en procesverantwoordelijk voor het gebruik van de gewondenkaart. Zodra het nieuwe systeem is ingevoerd zal de huidige gewondenkaart worden afgeschaft. Alle relevante ketenpartners worden op dat moment geïnformeerd. Denk aan o.a. Inspecties VenJ en IGZ, ministeries van VenJ en VWS en het IFV.

Bron: GGD/GHOR

Foto: soortgelijk systeem

Vorig artikelHoe houden we de focus: Ambulancezorg
Volgend artikelTweestrijd!
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.