Home Algemeen Algemeen RAV Haaglanden: Toetsing van voorbehouden en risicovolle handelingen

RAV Haaglanden: Toetsing van voorbehouden en risicovolle handelingen

1686
0

Het aanleren van vaardigheden binnen de ambulancezorg. Wat is daarvoor nodig? Allereerst het leren van theorie, gevolgd door het oefenen van vaardigheden in een simulatieomgeving, waarbij eerder verworven competenties een rol spelen en tenslotte het daadwerkelijk toepassen van die vaardigheden in praktijksituaties. Een heel traject.

Maar, daarmee is het niet afgedaan. Sommige vaardigheden komen in de praktijk zo weinig voor dat het noodzakelijk is om ze te blijven oefenen, voor het geval dat je er in de praktijk plotseling voor komt te staan. En dan moet de vaardigheid zonder moeite uitgevoerd kunnen worden. Binnen de visie op opleiden van het ROCAH, wordt gebruik gemaakt van de “piramide van Miller” voor het aanleren van vaardigheden zoals voorbehouden en risicovolle handelingen. Met de piramide van Miller wordt onderscheid gemaakt in een viertal niveaus: weten, toepassen, laten zien en doen.

Hierbij is iedere onderste laag de basis voor de volgende laag.

 

Veel scholingsactiviteiten rondom voorbehouden handelingen (VBH) en casuïstiek zijn opgebouwd vanuit deze niveaus. Hiervoor is er een veilig leerklimaat nodig; fouten mogen in deze beschermende omgeving uiteraard worden gemaakt en iemand wordt niet afgerekend op die fouten. Sterker nog: je wilt graag van je fouten kunnen leren! Scholingsactiviteiten zijn er dan ook op geënt dat de ambulanceverpleegkundige tools krijgt om zijn/haar bekwaamheid aan te leren en/of te onderhouden.

Het doel is duidelijk: het aanleren van vaardigheden, het onderhouden daarvan, ze kunnen toepassen in de praktijk en uiteraard het hierin bekwaam blijven.

Iedere ambulanceverpleegkundige moet dan ook jaarlijks kunnen aantonen dat hij/zij bekwaam is om voorbehouden handelingen uit de Wet BIG in de praktijksituatie uit te voeren, zonder toezicht van de opdrachtgever en zonder diens tussenkomst. Om dit inzichtelijk te krijgen wordt dit jaarlijks getoetst.

Het mag duidelijk zijn dat men de voorbehouden handelingen voldoende moet beheersen om goede ambulancezorg te kunnen verlenen. De Wet BIG geeft immers aan: “Niet bekwaam is niet bevoegd”. In het kader van het regionale bekwaamheidsbeleid van de RAV Haaglanden wordt jaarlijks door de MMA een bekwaamheidsverklaring aan ambulanceverpleegkundigen afgegeven. De bekwaamheidsverklaring wordt tevens door de ambulanceverpleegkundige zelf ondertekend, waarmee hij/zij aangeeft zichzelf bekwaam en dus bevoegd acht om voorbehouden handelingen te kunnen uitvoeren. Ambulanceverpleegkundigen zijn zich mede hierdoor in de afgelopen jaren steeds meer bewust geworden van hun eigen verantwoordelijkheid betreffende hun bekwaamheid.

Toetsing:

In het eerste kwartaal van 2018 zullen alle ambulanceverpleegkundigen die werkzaam zijn in de regio Haaglanden, getoetst worden op voorbehouden en risicovolle handelingen. De toetsing omvat een theorie toets en een practicum toets.

Afgelopen twee maanden is er door het ROCAH (Regionaal OpleidingsCentrum Ambulancezorg Haaglanden) hard gewerkt om de toetsing vorm te geven. In nauwe samenwerking met de MMA is er een theorietoets ontwikkeld, zijn er toetsmatrijzen gemaakt en is de cesuur bepaald. Alle verpleegkundig instructeurs en docenten van ROCAH zijn afgelopen week zelf in aanwezigheid van de MMA getoetst en bekwaam gevonden om de toetsing bij ambulanceverpleegkundigen af te nemen.

Toetsing VBH instructeurs onder toeziend oog MMA

De ambulanceverpleegkundigen hebben hun uitnodiging voor de toetsing ontvangen, in combinatie met de theorie, instructiefilms en schematische toetsmatrijzen voor het practicum, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden. Tevens zijn zij geïnformeerd over de cesuur die door de MMA is vastgesteld voor beide toetsen. Dit verschaft duidelijkheid voorafgaand aan de toetsing, want in tegenstelling tot bij het oefenen van vaardigheden, zal men bij de toetsing hiervan wel consequenties met betrekking tot de bekwaamheid ondervinden indien men niet op niveau acteert.Toetsing, naast de veilige leeromgeving van de lesomgeving, is een essentieel onderdeel van het beroep ambulanceverpleegkundig in relatie tot de Wet BIG. Het meet en legt aan de hand van een toetsmatrijs de competenties, in dit geval VBH,  van de individuele beroepsuitoefenaar vast. Belangrijk voor de  bekwaamheid, maar ook voor de eigen verantwoording van de individuele ambulanceverpleegkundige.

Afgelopen week is er binnen Haaglanden de start  gemaakt met de eerste, individuele toetsingen VBH van 2018.

Selfie Donny, ambulanceverpleegkundige na het behalen van de toetsing

 

Wet BIG: http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2018-01-01

Vorig artikel“Neventaken” binnen de Ambulancezorg.
Volgend artikelSamenvoeging meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond
ROCAH
Het Regionaal Opleidings Centrum Ambulancezorg Haaglanden (ROCAH) verzorgt de bij- en nascholingen binnen de RAV Haaglanden en de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden . De RAV Haaglanden bestaat uit de diensten Ambulancezorg Zoetermeer, GGD Haaglanden en het Witte Kruis.