Home Algemeen Algemeen RAV Fryslân: Meerjarenperspectief geeft inzicht

RAV Fryslân: Meerjarenperspectief geeft inzicht

1019
0

In Friesland staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week onze meldkamercentralisten en ambulancezorgverleners klaar om ambulancezorg te verlenen. De meldkamer Noord-Nederland, die de ritten in Groningen, Friesland en Drenthe toewijst, geeft binnen de Friese regio jaarlijks ruim 41.300 ritten uit. Daarvan is ongeveer 29.340 spoedeisende zorgverlening en circa 11.960 geplande zorgverlening.
Een beperkt deel valt onder de inzet voor geneeskundige inzet bij ongevallen en rampen. Door de uitgestrekte plattelandsgebieden, steden, Friese meren en de Wadden is Friesland een bijzondere (veiligheids-)regio. Dit vraagt om samenwerking op vele fronten en het aangaan van duurzame relaties in het belang van de patiëntenzorg.

De verantwoordelijkheid en het gezag over de ambulancezorg in de regio Fryslân ligt krachtens de aanwijzing van de minister bij de Coöperatie RAV Fryslân. RAV Fryslân is op grond van de Tijdelijke Wet ambulancezorg, kortweg TWaz, aangewezen tot het in stand houden van de meldkamer en het (doen) verlenen van verantwoorde ambulancezorg. De TWaz is op 1 januari 2013 in werking getreden.

RAV Fryslân stelt zich primair ten doel ´het leveren van goede en doelmatige ambulancezorg in Friesland´. Onze zorgverlening start op de Noord Nederlandse Meldkamer Ambulancezorg die 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar is. Door goed geschoolde centralisten en slimme ICT-toepassingen zijn wij steeds beter in staat om de zorgbehoefte te bepalen en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. De basis voor onze beschikbare capaciteit en de wijze waarop de ambulances zijn verspreid over de verschillende standplaatsen, wordt gevormd door het landelijk Referentiekader ´Spreiding & Beschikbaarheid´. Door RAV Fryslân nader uitgewerkt met behulp van OPTIMA® predict, een interactieve strategische planningsmodule.

Wij zetten sterk in op veilige en goede -geprotocolleerde- zorg die op transparante wijze door vakbekwame medewerkers wordt geleverd. De patiënt kan rekenen op een professionele overdracht in de keten en een zorgvuldige omgang met zijn of haar gegevens. Door onze mobiliteit zijn wij een belangrijke speler bij toekomstige veranderingen in het Friese zorglandschap. Daarom
zoeken wij actief de verbinding met onze ketenpartners en stakeholders, waaronder de zorgverzekeraars.
De spoedzorg op de Wadden door de eerste lijn vraagt in toenemende mate om goede ketenafstemmingen, vanwege de specifieke deskundigheid van ketenpartners. De taak van de huisarts als poortwachter wordt verder uitgebreid en het vak van ambulancezorgverlener is in toenemende mate geprofessionaliseerd en vastgelegd in (wettelijke) kaders.

Met de komst van de Meldkamer Noord Nederland is een belangrijke stap gezet in de afstemming rondom openbare orde en veiligheid in de Noord Nederlands regio. Wij zijn beter voorbereid op een eventuele ramp of crisis. Onze monodisciplinaire processen zullen in de komende jaren worden geëvalueerd, rekening houdend met de komst van de Landelijke Meldkamer Organisatie
(LMO).

Van RAV Fryslân mag verwacht worden dat zorg geleverd wordt binnen het toegekende (initiële) budget, rekening houdend met toekomstige veranderingen in de bekostiging van onze zorgverlening.
Dit meerjarenbeleidskader geeft richting aan en omschrijft hoe RAV Fryslân in de Friese regio een deskundige en betrouwbare zorgverlener wil zijn.

Download hier het hele document

[wpdm_file id=114 title=”true” ]

Vorig artikelKenniscentrum Voorrangsvoertuigen
Volgend artikelAmbulancezorg app vanaf vandaag beschikbaar
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.