Home Algemeen Algemeen Pilot NTS fysieke triage RAV IJsselland

Pilot NTS fysieke triage RAV IJsselland

2304
0

In het najaar van 2014 werd er vanuit stichting NTS (Nederlandse Triage Standaard) een oproep gedaan tot het indienen van ‘het beste triage idee’: een idee voor vernieuwing van triage of van samenwerking in de spoedzorg. Uit de drie nominaties werd op 7 april 2016 tijdens het 5e Nederlands Triage Congres in Zeist onderstaand idee als winnaar van de ‘NTS triage award 2016’ gekozen. Nadien is er binnen de RAV IJsselland gekeken in hoeverre dit idee ook werkelijkheid zou kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in het samenstellen van een groep ervaren ambulanceverpleegkundigen die in december 2016 zijn gestart met een pilot om dit te testen op vooral praktische haalbaarheid. Vanuit afdeling ICT en de software fabrikant Topicus is er hard gewerkt om dit ook daadwerkelijk praktisch ‘op straat’ te kunnen laten werken.

Inleiding: “Het beste triage idee”

Wat houdt het idee eigenlijk in. Hieronder een link naar de animatie en samenvatting van het idee zoals getoond tijdens het NTS Triage congres:

de NTS nieuwsbrief

http://us9.campaign-archive2.com/?u=91bcc0db7894e49c66816c5d3&id=b6e63f9083

Situatieschets

Na telefonische triage door de MKA of de telefoonpost van een HAP is bij een U0 of U1 vaak het advies om een ambulance te sturen. Ook wanneer de uitkomst van de telefonische triage op de HAP een U2 geeft kan er ook voor gekozen worden om toch een ambulance te sturen. Dat er verschil kan zitten in de uitkomst van een telefonische triage en de fysieke triage, wanneer we de patiënt daadwerkelijk kunnen zien, horen, voelen, etc., mag als bekend worden beschouwd.

Direct na aankomst van de ambulancebemanning bij de patiënt is er een eerste indruk en start er een fysieke triage. Binnen enkele minuten ontstaat er dan een beeld welke wél of juist niet gelijk is aan de uitkomst van de eerdere telefonische triage. Als na deze eerste indruk blijkt dat er geen directe noodzaak is om de patiënt naar het ziekenhuis te voeren, dan wordt de klacht verder uitgevraagd en wordt de patiënt verder onderzocht.

Probleem

Doordat het ambulanceteam de patiënt nu verder moet gaan onderzoeken is de ambulance niet inzetbaar. Het leveren van deze vorm van acute zorg wordt vaak betiteld als ‘de huisartsenritten’. Of dit wel of niet een terechte benaming is, is op zichzelf al een interessante discussie. Het is duidelijk dat de afgelopen 10 jaar er een verschuiving heeft plaatsgevonden waardoor ambulanceteams meer in bovengenoemde situaties terecht komen (toename EHGV ritten: Ambulances in zicht 2014, AZN).

Er is onvoldoende uniformiteit in het afhandelen van deze zogenaamde ‘eerste hulp geen vervoer ritten’ (EHGV). Daarnaast zijn EHGV ritten, en vooral het afhandelen daarvan, complex en tijdrovend. Dat het de sector bezig houdt blijkt ten eerste omdat EHGV met stip bovenaan staat op de door AZN (Ambulancezorg Nederland) vastgestelde Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg. Inmiddels is in opdracht van AZN, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), een systematic review gestart naar EHGV in de ambulancezorg.

Ten tweede blijkt dit door het naar Nederland halen van de Advanced Medical Life Support (AMLS) course. Tijdens deze cursus leert men om bewuster het proces van het klinisch redeneren te hanteren met behulp van de zogenaamde AMLS Pathway.

Tot slot de constatering dat het leveren van deze vorm van acute zorg niet nader is beschreven in het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA). Het idee is dat de fysieke triage module van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) hierin wél zou kunnen ondersteunen en adviseren. De fysieke triage module genereerd naast vragen en triagecriteria ook concrete adviezen en achtergrondinformatie op basis van gekozen ‘ingangsklachten’.

Wanneer er tijdens een inzet een beeld ontstaat dat de patiënt niet vervoerd hoeft te worden kan in het elektronisch ritformulier het digitale NTS triage formulier geopend worden. Hier kan men de triagecriteria doorlopen. In onderstaande afbeeldingen ziet u een voorbeeld.

Daardoor ontstaat er een uniforme manier van fysiek triëren en worden er adviezen gegeven als een extra check en ondersteunen van het klinisch redeneren.  Met dit uniforme advies kan er ook eenvoudiger teruggekoppeld of overgedragen worden naar een andere zorgprofessional: bijvoorbeeld naar de HAP. Hier dient bij te worden opgemerkt dat NTS voldoende ruimte laat om te alle tijde gemotiveerd af te wijken van het voorgestelde triagecriteria en advies!


Introductiemorgen voor de 10 deelnemende ambulanceverpleegkundigen

Het project

In december 2016 is het project binnen de RAV IJsselland gestart. Binnen het project gaan 10 ambulanceverpleegkundigen de “NTS fysieke triage module” testen in de praktijk tijdens EHGV inzetten. De test is voornamelijk op haalbaarheid. Andere uitkomstmaten zijn:

  • Is de module werkzaam in de praktijk?
  • Is de ambulance eerder inzetbaar na EHGV inzet?
  • Is er sprake van uniformere fysieke triage?
  • Biedt de module ondersteuning aan het ambulanceteam bij zogenaamde EHGV ritten door de gegeven adviezen?
Vorig artikelPilot “GGZ crisisdienst auto” in Noord-Holland Noord
Volgend artikelGeschrokken denk ik terug…
Ben Goosselink
Ik ben sinds 1994 werkzaam als ambulanceverpleegkundige bij RAV IJsselland. Van 2004-2006 heb ik aan de Hanzehogeschool in Groningen de Master Advanced Nursing Practice (MANP) gevolgd en daarmee werd ik 'nurse practitioner'. In 2009 kreeg dit een wettelijke erkenning en kon ik me registeren verpleegkundig specialist acute zorg. Aanvankelijk vond dit plaats door een experimenteel artikel maar zal dit jaar eindelijk worden verankerd in de Wet BIG. Binnen de RAV IJsselland krijgen we alle ruimte ons te positioneren. Ambulancezorg is een prachtig vak. Het is dynamisch. Er zit niet alleen dynamiek in de directe uitvoering van deze zorg maar ook in de verdere professionalisering van ons prachtige vak. In dit laatste zit een uitdaging voor ons allen!