Home Algemeen Algemeen PHANTASi: Optimaliseren ketenzorg bij patiënten met sepsis

PHANTASi: Optimaliseren ketenzorg bij patiënten met sepsis

1617
0

In juni 2014 is de PHANTASi Trial gestart. Over de achtergrond van dit landelijke onderzoek is eerder geïnformeerd. Hoog tijd voor een update!

Studieopzet: Prospectief gerandomiseerd en gecontroleerd multicenter trial (RCT)

Doel: Verbeteren ketenzorg voor patiënten met sepsis vergroten awareness voor sepsis

Proof of principal study: Geeft vroegtijdig antibioticatoediening betere uitkomsten als verbeterde overleving en kortere opnameduur.

Looptijd studie: 2 jaar

Sample size: Ruim 2000 patiënten

Het onderzoek omvat twee interventies:

  • Scholing van het ambulancepersoneel
  • Vroegtijdige antibioticatoediening

Scholing Tijdens de scholing van het ambulancepersoneel wordt informatie gegeven over sepsis in het algemeen, de herkenning hiervan met behulp van de primary survey en anamnese en het starten van behandeling in de prehospitale setting. Hiernaast worden praktijkvoorbeelden gegeven en werkinstructies zoals het vragen van toestemming (informed consent).

Vroegtijdig antibioticatoediening Patiënten die verdacht worden van sepsis kunnen geïncludeerd worden in het onderzoek, hiervoor is toestemming van de patiënt of een wettelijk vertegenwoordiger vereist. Inclusie en behandeling gebeurt aan de hand van een protocol voor ambulancediensten dat te vinden is bij de regionale protocollen van de RAV. Geïncludeerde patiënten kunnen in de controlegroep of interventiegroep vallen. De controlegroep krijgt de reguliere zorg en alleen bij de interventiegroep wordt na het afnemen van bloedkweken antibiotica (ceftriaxon 2 gram) toegediend. Bij beide groepen wordt een case report form (CRF) en patiënten toestemmingsformulier (PTF) ingevuld. Deze beide handelingen komen aan bod in de scholing. In het geval dat een patiënt klinisch te ziek is, kan ook achteraf toestemming (deferred consent) gevraagd worden in het ziekenhuis door de onderzoekers. Hiervoor is goedkeuring verkregen van de medische ethische toetsingscommissie (METC).

Voor patiënten die potentieel wel in aanmerking komen en niet mee kunnen doen om welk reden dan ook, word een exclusieredenformulier ingevuld. Zodoende een overzicht te houden hoeveel patiënten er gemist worden.

Follow up Verdere follow up van patiënten gebeurt door de onderzoeksgroep. Er wordt o.a gekeken naar overleving, ziekenhuisopnameduur, IC opnameduur en naar de kwaliteit van leven. Patiënten die hebben deelgenomen aan de studie krijgen een vragenlijst hierover opgestuurd een maand na ontslag uit het ziekenhuis

Unieke en logistiek uitdagende studie

De PHANTASi trial is een studie waarbij verschillende ketenpartners samenwerken, van pre-hospitaal tot hospitaal.

De startperiode was bij zowel het ambulancepersoneel en het personeel op de diverse SEH een periode van gewenning. Hiervoor is door de onderzoeksgroep op diverse momenten verduidelijking gegeven over de uitvoer van deze trial (d.m.v een ‘roadshow op de ambulanceposten met demonstratiepakketten of klinische lessen in de ziekenhuizen).

Daarbij kwamen uitdagingen als het nieuwe LPA protocol: in LPA 8 wordt Ringerlactaat gebruikt in plaats van NaCl 0.9%. Omdat Ceftriaxon niet verenigbaar is met Ringerlactaat is het PHANTASi ambulanceprotocol hierop aangepast.

Interim analyse

Indien de eerste 25, 50 en 75 % van de patiënten zijn geïncludeerd vindt wordt er een tussenanalyse uitgevoerd.

De PHANTASi trial groep zit zich sterk in om met deze studie het bewustzijn voor sepsis als belangrijk ziektebeeld te verhogen. Hierbij willen we de ambulancepersoneel voor hun inzet hartelijk danken!

Een complete lijst van de deelnemende regio’s en ziekenhuizen is te vinden op de website. Hier wordt ook informatie en tussentijdse updates per regio gegeven.

Voor meer informatie, FAQ’s en downloads kunt u terecht op:
www.phantasitrial.com

Of neem contact op met N. Alam, coördinerend arts-onderzoeker, via email (n.alam@vumc.nl) of telefoon (06 -8714 6449)

Vorig artikelEuropese 112 dag en nieuwsbrief kwartiermakersorganisatie LMO
Volgend artikelUitkomsten onderzoek fysieke belasting
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.