Home Algemeen Algemeen Ordening ambulancezorg – Op weg naar structurele wetgeving in 2020

Ordening ambulancezorg – Op weg naar structurele wetgeving in 2020

846
0

In 2020 moet de nieuwe Wet ambulancezorg (Waz) ingaan. De Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) is in 2013 van kracht geworden. De minister van VWS heeft in februari 2016 voorgesteld de tijdelijke wet met twee jaar te verlengen omdat veldpartijen aangaven dat de ambulancezorg en de ketens waarbinnen ambulancezorg opereert (nog) volop in beweging zijn. Een nieuw kabinet dient snel een keuze te maken over de inrichting van de ambulancezorg per 2020. Er is namelijk nog veel voorbereidend werk nodig. Het ministerie van VWS heeft SiRM gevraagd een vergelijkende analyse uit te voeren van verschillende varianten voor ordening en financiering van de ambulancezorg vanaf 2020.

Hieronder een aantal citaten uit de ordening, deze is volledig te downloaden onderaan deze pagina.

Onderzoeksvraag

Het ministerie van VWS, directie curatieve zorg, heeft SiRM gevraagd een vergelijkende analyse uit te voeren van verschillende varianten voor de ordening en financiering van de ambulancezorg vanaf 2020e. Het uitgangspunt is toegankelijke en doelmatige ambulancezorg van goede kwaliteit. VWS heeft aangegeven dat de varianten dienen te voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

  • De ambulancezorg voldoet tenminste aan bestaande kwaliteitskaders, kwaliteitskaders in ontwikkeling en normen voor aanrijtijden.
  • De doelmatigheid van de ambulancezorg blijft minimaal gelijk of wordt groter.
  • Het monopolie voor één aanbieder van ambulancezorg in de regio op de regiefunctie blijft behouden. Onder de regiefunctie vallen het inrichten en doen functioneren van het operationeel centrum ambulancezorg op de meldkamer, het doen verlenen van (acute) ambulancezorg en het zijn van de gesprekspartner voor de veiligheidsregio.
  • De varianten voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot mededinging en aanbesteding.
  • Spoedeisende ambulancezorg wordt uitsluitend verleend na een opdracht van de meldkamer, ongeacht de exacte vormgeving van de meldkamer.

Partijen in de ambulancezorg zijn niet betrokken bij de formulering van de onderzoeksopdracht.

Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat de bestaande indeling naar 25 regio’s voor ambulancezorg niet bij voorbaat vastligt. Het ministerie heeft daarnaast gevraagd om zowel de variant te onderzoeken waarin gepland vervoer met zorg uitsluitend via de meldkamer en door aanbieders van ambulancezorg verloopt als de variant waarin gepland vervoer vrij wordt gelaten.

Wat betreft de ordeningsvarianten beveelt SiRM aan:

  • De zorgverzekeraars of het ministerie van VWS aan te wijzen als regisseur van de ambulancezorg omdat deze varianten goed scoren op de toetsingscriteria. Beide regisseurs hebben nadelen die grotendeels ondervangen kunnen worden door het
  • ROAZ een niet-vrijblijvende adviserende rol te geven. Deze rol kan in de wet worden opgenomen. VWS of de zorgverzekeraar consulteert het ROAZ als het gaat om de selectie van een ambulancezorg aanbieder. Daarnaast vindt er gedurende de contractperiode regelmatig bestuurlijk overleg plaats. Tijdens dit overleg komen bijvoorbeeld de gevolgen van veranderingen in de organisatie van acute zorg voor de ambulancezorg aan de orde. De eventuele financiële consequenties daarvan bespreken partijen gezamenlijk.
  • Om de regierol niet toe te bedelen aan het ROAZ omdat het de vraag is of het mogelijk is de governance van het ROAZ in te richten voor het selecteren en contracteren van ambulancezorg.
  • Om de ambulancezorg niet onder te brengen in een overheidsdienst, maar om zowel publieke en private aanbieders met of zonder mogelijkheid tot winstuitkering de ambulancezorg te laten leveren.

SiRM beveelt aan om de mogelijkheid van het terugbrengen van het aantal ambulancezorg regio’s naar de 10 gemeenschappelijke meldkamerregio’s serieus te overwegen. Wat betreft de reikwijdte van het monopolie, is nader onderzoek nodig of het behoud van het monopolie op spoedeisende en geplande ambulancezorg leidt tot een suboptimaal aanbod van gepland vervoer.

bron: rijksoverheid.nl

 

Vorig artikelVervolg op casus ‘Overdracht gemist?’
Volgend artikelRAV Hollands Midden kiest nieuwe koers met Tempus ALS
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.