Home Algemeen Algemeen NTS draagt bij aan verdere samenwerking binnen de keten van acute zorg

NTS draagt bij aan verdere samenwerking binnen de keten van acute zorg

908
0

Jan Luitse, traumachirurg en medisch hoofd SEH, met bijna dertig jaar ervaring in de acute zorg een man met veel wijsheid, kennis en overzicht. In het AMC vind je op ‘zijn’ SEH geen Amerikaanse toestanden met schreeuwende hulpverleners hollend achter brancards. Luitse: ‘De beste acute zorg wordt daar bedreven waar in alle rust snel wordt gehandeld.’ Hijzelf is daar het sprekend voorbeeld van. Op de dag dat de shockrooms worden verhuisd, als onderdeel van een totale verbouwing van de SEH, neemt hij alle tijd om over de Nederlandse Triage Standaard (NTS) te praten. En de shockrooms? Die verhuizing is voorspoedig verlopen, de eerste patiënt ligt er al.

Een stukje historie
In 2004 ging vanuit het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (Centraal BegeleidingsOrgaan voor de intercollegiale toetsing) op landelijk niveau de discussie van start over verbeterprojecten op de SEH, waarbij triage een heel belangrijk onderdeel was. Luitse was destijds betrokken bij de projectgroep die voor twee jaar was aangesteld met als doel het verbeteren van onder andere de triage op de SEH en, conform de wens van VWS, te komen tot een zekere mate van standaardisatie.
Nederland kende vele triagesystemen waar ziekenhuizen en partners in de totale zorgketen mee werkten, zoals het Manchester triage systeem (MTS) en het Boston systeem (ETS). ‘Eigenlijk te gek als je je bedenkt dat je met elkaar in de keten moet samenwerken, dat is bijna vragen om moeilijkheden met name in de overdrachtsfase. Daar moest iets aan gebeuren en zo is het ook gegaan’, aldus Luitse.

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is ontwikkeld door NVSHV, NHG, AZN en GGZ Nederland. Alle in de spoedzorg relevante wetenschappelijke verenigingen hebben commentaar geleverd alsook vele Nederlandse experts. In de redactieraad zit nu ook de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA); een nieuwe ketenstandaard dus ontwikkeld door alle relevante partijen, voor triage binnen de acute zorg. Deze keten bestaat uit huisartsenposten, spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen en meldkamers ambulancezorg. De NTS moet de veiligheid en doelmatigheid van de triage verhogen. Het doel is één uniforme taal te gebruiken in de spoedketen waardoor de patiënt overal het beste wordt geholpen. De Stichting NTS is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de uitrol van de ketenstandaard en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Luitse: ‘Dat is inmiddels nu 10 jaar geleden en op 6 en 7 april vieren we dit lustrum tijdens het jaarlijkse Nederlandse Triage Congres*, waar ik dagvoorzitter mag zijn. *meer informatie over het congres en het programma op http://de-nts.nl/
nts-inhoudelijk/triagecongres-2016/

25 september 2015 overgegaan op NTS
Het AMC heeft tot uiteindelijk september 2015 gewerkt met het MTS. ‘Waarom wij zo lang gewerkt hebben met het MTS, terwijl het NTS al bestond? Tja, we vonden dat in het AMC een goede keuze. Het was het oudste systeem, het eerste systeem dat werkte met vijf urgenties, het werd internationaal veel gebruikt en de keuze was gevalideerd door vele onderzoeken die wij hebben uitgevoerd, waarbij het MTS met andere triagesystemen werd vergeleken. Een verpleegkundige binnen het AMC, Marja Storm-Versloot, is mede op dit onderwerp gepromoveerd. Bovendien werd de NTS eigenlijk van oudsher meer gebruikt door huisartsen dan door de SEH in ziekenhuizen. Voor ons was het MTS het beste, we hadden het goed bestudeerd en het werkte goed.’ Toch is ook het AMC op 25 september uiteindelijk overgegaan op NTS. ‘Dat heeft te maken gehad met de verdergaande samenwerking tussen het VUmc en het AMC en de wenselijkheid van één dossier. AMC werkte met het MTS, het VUmc met het ETS en de huisartsenposten in ons verzorgingsgebied met NTS. Onderdeel van de samenwerkingsdeal was dat we allen over zouden gaan tot het NTS. Het OLVG, locatie West (voorheen Sint Lucas Andreas) is al overgegaan en OLVG, locatie Oost overweegt dat, dus dan werken vier Amsterdamse ziekenhuizen en huisartsenposten met NTS en dat is een goede zaak.’

NTS fijn slijpen
We werken nu een paar maanden met de NTS, iedereen is geschoold (NTS is een standaard onderdeel van Epic) en het is
soms nog even zoeken. Ik heb het gevoel dat we aan de poort nog niet iedereen ‘er goed in krijgen’, hetgeen kan leiden tot over- of ondertriage. Dat is logisch, de standaard is nieuw voor onze mensen en je wilt in ieder geval ‘niemand missen’. De triageresultaten zullen we fijner moeten slijpen. Met elkaar moeten we ongelofelijk goed nadenken over de beslisbomen die erinzitten en dat is lastige, ingewikkelde materie. Je doet aan risico-inschatting, waardoor je een stukje flexibiliteit eruit haalt. Wat isde gouden standaard? Neurologen denken anders dan chirurgen, huisartsen anders dan meldkamercentralisten. In Nederlandwerken steeds meer ziekenhuizen met de NTS. Als we er mee werken willen we er ook invloed op uitoefenen. Wij willen de NTS fijnslijpen voor iedere klinische situatie en zo tegen de zomer zullen wij bij elkaar komen om onze eerste ervaringen met elkaar te delen en terug te koppelen aan NTS’. Ik zit nu 30 jaar in de acute zorg en als ik daarop terugkijk kan ik constateren dat de zorg ongelofelijk veel complexer is geworden én dat we het aantoonbaar steeds beter zijn gaan doen. We hebben veel meer wetenschappelijke kennis vergaard, verslaglegging is enorm verbeterd, op medisch technisch gebied is zoveel meer mogelijk geworden en logistiek gezien zijn we van ‘improviseren’ naar ‘organiseren’ gegaan. De gemiddelde trauma-opvang is van ruim 3 uur naar 28 minuten gegaan. Ik blijf nog steeds benieuwd wat we met elkaar allemaal nog meer kunnen realiseren? Initiatieven, zoals de NTS, zullen een bijdrage blijven leveren aan een steeds betere acute opvang, waarbij de patiënt de juiste zorg krijgt, op de juiste plaats, het juiste moment en door de juiste hulpverlener. Want daar doen we het met elkaar allemaal voor.’

 

bron: TraumaPost editie 21, maart 2016

www.traumanetamc.nl

Vorig artikelMobiel Operationeel Informatiesysteem
Volgend artikelNachtdiensten, hoe zorgen voor fitte nachtdiensten
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.