Home Algemeen GHOR Naslag; GHOR begrippen en afkortingen

Naslag; GHOR begrippen en afkortingen

4168
0

Begrippen

• Aanlandingsplaats Plaats waar een vaartuig of helicopter (aan)landt, tevens geschikt voor overladen van slachtoffers in andere vervoersmiddelen.
• Aanlandingsprocedure Procedure welke gevolgd wordt voor, tijdens en na de aanlanding.
• ActieCentrum (AC) De plaats van waaruit een organisatie de bijdrage aan de ongevals- of rampbestrijding regelt.
• Advanced (Cardial) Life Support (ACLS) De cardiale reanimatie wordt ook wel ACLS genoemd. Hierbij worden naast de BLS-handelingen, handelingen verricht die tot doel hebben de circulatie te herstellen, zijnde defibrilleren/cardioverteren, beademing met 100% zuurstof, intubatie en medicamenteuze therapie.
• Ambulancebijstandsplan (ABP) Plan waarin gerangschikt naar afstand de CPA-en staan vermeld. Daarbij aangegeven het maximaal voor bijstand beschikbare aantal ambulances en binnen welke tijd ze beschikbaar kunnen zijn.
• Ambulance-opstelplaats Locatie in de directe omgeving van de ongevalsplaats waar (bijstands-) ambulances staan opgesteld in afwachting van hun inzet.
• Basic Life Support (BLS) Basale hulpverlening om vitale functies van slachtoffers te bewaken en zonodig te ondersteunen.
• Behandelcentrum (BC) Plaats waar de lichtgewonde slachtoffers van een grootschalig ongeval / ramp, die in principe niet gehospitaliseerd hoeven te worden, bijeengebracht worden en waar de opvang en definitieve behandeling van deze slachtoffers plaatsvindt.
• Bevoegd gezag Al naar gelang de van toepassing zijnde wettelijke bepaling: de burgemeester, de voorzitter van de hulpverleningsdienst, de CdK, de minister.
• Bijstand Aanvullend potentieel van buiten de eigen regio, aangevraagd door het bevoegd gezag.
• Briefen Instrueren van personeel voor een inzet.
• Bureau GHOR Het bureau waar de Directeur GHOR en zijn medewerkers zijn gevestigd.
• Centraal Registratie en Informatie Bureau (CRIB) Centrum dat centraal gegevens verzamelt en informatie verstrekt omtrent doden, gewonden, vermisten en geëvacueerde personen.
• Commando Plaats Incident (CoPI) De commandant rampterrein met zijn operationele staf.
• Communicatiestructuur Structuur welke kan worden aangehouden om snel en doelmatig te communiceren.
• Coördinator Gewonden Vervoer (CGV) Een functionaris verantwoordelijk voor de coördinatie van de gewondenafvoer en het ambulanceverkeer ter plaatse.
• Debriefen Nabespreking van de inzet.
• Directeur GHOR Hoogst leidinggevende en ambtelijk eindverantwoordelijk functionaris binnen de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
• Gemeentelijk opvangcentrum Door de gemeente aangewezen locatie met als doel het opvangen van niet gewonde slachtoffers na een incident.
• Gewondenspreidingsplan (GSP) Een voorbereidingsplan waarin in volgorde van afstand, de ziekenhuizen staan vermeld, met o.a. de respectievelijke medische behandelcapaciteit.
• Hoofd Sectie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (HS-GHOR) De hoogste geneeskundig functionaris op tactisch niveau die namens de Directeur GHOR, vanuit het OT direct leiding geeft aan het ActieCentrum GHOR en CPA.
• Hulpverlening Het geheel van de te nemen maatregelen welke door de brandweer, politie, GHOR, milieudienst, havenbedrijf en bijstandverlenende eenheden moet worden getroffen ten behoeve van verplaatsen en redden van mensen, het afvoeren en behandelen van slachtoffers, het blussen van branden en het beperken van de gevolgen van een ramp.
• Logboek Document waarin alle gebeurtenissen en afspraken in chronologische volgorde worden genoteerd.
• Loodspost (LP) Een in de regel vooraf bepaalde, gemakkelijk te vinden plaats waar bijstandverlenend potentieel wordt opgevangen en van waaruit het naar de gewenste plaats wordt begeleid.
• Medische behandelcapaciteit (MBC) Het aantal gewonden dat per uur in een ziekenhuis kan worden behandeld.
• Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) Een functionaris ter plaatse van een ongeval die belast is met de coördinatie van met name de ambulancezorg.
• Operationele leiding De bevoegdheid tot het in opdracht van de burgemeester geven van bindende aanwijzingen aan commandanten/ leidinggevenden van diensten aangaande de wijze van uitvoeren van de taken.
• Preventieve Volksgezondheid en Medisch-Hygiënische Maatregelen Dit betreft het geven van adviezen en voorlichting over medisch-hygiënische maatregelen en zonodig het preventief collectief verstrekken van medicamenten.
• Provinciaal coördinatie centrum De plaats waar de CdK en zijn provinciale rampenstaf gezeteld zijn.
• Ramp Een ramp of zwaar ongeval is een gebeurtenis:
Waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en gezondheid van vele personen of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.
• Rampbestrijdingsplan Het samenstel van maatregelen dat voorbereid is voor het geval zich een ramp of zwaar ongeval voordoet die of dat naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is. (Met plaats wordt niet slechts één gebied bedoeld, maar ook een object of een traject (spoorweg).)
• Rampenbestrijding Het geheel van overheidsmaatregelen ter bescherming van de bevolking en gericht op de beperking of verzachting van de gevolgen van rampen en zware ongevallen.
• Rampenplan Een organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval van een ramp of dreigende ramp gehandeld dient te worden teneinde tot een doelmatig bestrijden van de ramp en de gevolgen daarvan te komen.
• Regionaal Operationeel Centrum (ROC) De plaats waar de Operationeel Leider en de vertegenwoordigers van de hulpverleningsdiensten zijn ondergebracht om gecoördineerd de ramp te bestrijden.
• Regiegroep Team van vertegenwoordigers van de betrokken diensten en organisaties in een (inter-)gemeentelijke of provinciale rampenstaf dat onder leiding van respectievelijk de operationeel leider (GRS/RCC) of de staf coördinator (PRS) een gecoördineerde uitvoering van de rampenbestrijding bevordert.
• (eventueel Regionale) Beleidsteam Het door de burgemeester samengestelde orgaan dat hem bij het voeren van het opperbevel over de rampenbestrijding bijstaat.
• Verbindings Commando wagen (VC) Voertuig van waaruit de coördinatie van de geneeskundige inzet geregeld wordt.

Afkortingen

• A-AC Arts Actiecentrum GHOR
• ABC Airway, Breathing, Circulation
• ABP Ambulance Bijstands Plan
• AC-BW Alarm Centrale BrandWeer
• AC-GHOR Actie Centrum GHOR
• A-CGV Assistent Coördinator Gewonden Vervoer
• AGZ Algemene Gezondheids Zorg
• AHV Ambulance Hulp Verlening
• ALS Advanced Life Support
• ATLS Advanced Trauma Life Support
• AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
• BB Bescherming Bevolking
• BC Behandelcentrum
• BDUR Besluit Doel Uitkering Rampenbestrijding
• BHV Bedrijfshulpverlening
• BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
• BOT Bedrijfs Opvang Team
• BRW Brandweer
• BRZO Besluit Risico Zware Ongevallen
• BVA Beroepsvereniging Ambulancezorg
• CCRB College van Commandanten van Regionale Brandweren
• CdK Commissaris van de Koningin
• CGV Coördinator Gewonden Vervoer
• COPI Commando Plaats Incident (regionale benaming van CoRT)
• CoRT Commando Rampterrein (landelijke term)
• COT Crisis Onderzoeks Team
• CTG College Tarieven Gezondheidszorg
• CPA Centrale Post Ambulancevervoer
• CTPI Coördinatie Team Plaats Incident
• C2000 Communicatie 2000 (Eén radiosysteem voor politie, brandweer en ambulance)
• CRIB Centraal Registratie en Informatie Bureau
• EHC Eerste Hulp Capaciteit
• EVR Externe Veiligheid Rapportage
• GAGS Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
• GE Geneeskundige Eenheid (Rode Kruis)
• GGD Gemeentelijke (soms gemeenschappelijke) Gezondheidsdienst
• GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
• GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
• GHR Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen
• GHR Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
• GMS Geïntegreerd Meldkamer Systeem
• GN Gewondennest
• GNK-C Geneeskundige Combinatie
• GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
• GRS Gemeentelijke Rampen Staf (landelijk)
• GS Gedeputeerde Staten
• GSP Gewonden Spreidings Plan
• HAC Hoofd Actiecentrum
• HGN Hoofd Gewonden Nest
• HKZ Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen
• HOC Hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten
• HS-GHOR Hoofd Sectie Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
• IAC Informatie en Adviescentrum
• IBR Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding
• IC Intensive Care
• ICU Intensive Care Unit
• IGZ Inspectie Gezondheids Zorg
• IPO Inter Provinciaal Overleg
• KMAR Koninklijke Marechaussee
• KNBV Koninklijke Nederlandse Brandweer Vereniging
• KNBRD Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen
• KZI Kwaliteitswet Zorg Instellingen
• LBTC Landelijk Beraad Trauma Centra
• LCZ Logistiek Centrum Zoetermeer
• LFAZ Landelijke Federatie van werkgevers in de Ambulance Zorg
• LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
• LP Loodspost
• LPA2000 Landelijke Protocollen Ambulancezorg 2000
• MBC Medische Behandel Capaciteit
• MCU Medium Care Unit
• MMK Medisch Milieu Kundige
• MMT Mobiel Medisch Team
• MMT-arts Arts Medisch Mobiel Team
• MMT-vpk Verpleegkundige Medisch Mobiel Teama
• MTC Medische Transport Capaciteit
• NAI Nederlands Ambulance Instituut
• NAP Nederlands Ambulance Platform
• NCC Nationaal Coördinatie Centrum
• NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
• NN Nationaal Noodnet
• NIBRA Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
• NIvU Nederlands Instituut voor Urgentiegeneeskunde
• NRK Nederlands Rode Kruis
• NVA Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie
• NVSHA Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen
• NVSHV Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen
• NVT Nederlandse Vereniging van Traumatologie
• NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
• NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
• NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
• OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg
• OGS Ongevallen Gevaarlijke Stoffen
• OK Operatie Kamer
• OMAC Operationeel Medewerker Actiecentrum
• OOV Openbare Orde en Veiligheid
• OT Operationeel Team
• O&V Opvang en Verzorging
• OvDG Officier van Dienst Geneeskundig
• PALS Pediatric Advanced Life Support
• PBZO Preventie Beleid Zware Ongevallen
• PCC Provinciaal Coördinatie Centrum
• PCP Provinciaal Coördinatie Plan
• PHTLS (Stichting) Pre Hospital Trauma Life Support
• PLUG Platform Urgentie Geneeskunde
• PSH-O Psycho Sociale Hulpverlenings organisatie
• RAC Regionale Alarm Centrale
• RAP Regionaal Ambulance Plan
• RAV Regionale Ambulance Voorziening
• RedNed Reddingsbridages Nederland
• ROT Regionaal Operationeel Team
• ROB Regionaal Operationeel Basisplan (2 delen)
• RCVC Regionaal Coördinatie en Verbindings Centrum
• RIT Rampen Identificatie Team
• RIAGG Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
• RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
• RMD Regionale Milieu Dienst
• ROC Regionaal Operationeel Centrum
• ROC Regionaal Opleidings Coördinator
• ROGS Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
• ROP Regionaal Opleidings Plan
• RWS Rijkswaterstaat
• SEH Spoedeisende Eerste Hulpverlening
• SEH-arts Spoedeisende Eerste Hulp-arts
• SEH-vpk Spoedeisende Eerste Hulp-verpleegkundige
• Seveso Richtlijnen n.a.v. ongeval in chemische fabriek in Seveso (Italië)
• SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
• SMH Spoedeisende Medische Hulpverlening
• SOSA Stichting Opleiding en Scholing Ambulancehulpverlening
• SOVAM Stichting Ontwikkeling Vakopleiding Ambulancehulpverlening
• T1,T2,T3 Urgentie-klasse 1,2 en 3 (triage)
 • VAZ Vereniging van Academische Ziekenhuizen
• VC Verbindings Commandowagen
• VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
• VRA Nederlandse Vereniging van artsen voor revalidatie
• VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
• WAV Wet Ambulance Vervoer
• WBIG Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
• WBMV Wet Bijzondere Medische Verrichtingen
• WCPV Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
• WGBO Wet Geneeskundige Behandelingen Overeenkomst
• WGHR Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen
• WGR Wet Gemeenschappelijke Regelingen
• WRZO Wet Rampen en Zware Ongevallen
• WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
• WTZ Wet Toegang Ziektekostenverzekering
• WVD Waarschuwings- en Verkenningsdienst
• WZV Wet Ziekenhuis Voorzieningen
• ZAUSTAT Ziekenauto Station
• ZFW ZiekenFondsWet

bron: ghorzhz.nl

Vorig artikelDe nieuwe Haix Airpower R91 ambulance schoen
Volgend artikelKrijgt een tourniquet opnieuw een plaats in de Nederlandse ambulancezorg?