Home Algemeen Algemeen Kleding update nummer 12

Kleding update nummer 12

1901
0

Benieuwd naar wat momenteel gaande is in het kledingtraject en heb je interesse in onderwerpen als centrale inkoop, preselectie van leveranciers en aanbestedingen? Dan moet je deze Kleding Update zeker even lezen!

Zoals je wellicht al weet is er een mooie piketpaal geslagen: alle RAV’s, op 1 na, doen mee aan de centrale inkoop van de nieuwe ambulancekleding! Voor de centrale inkoop is gekozen voor een niet-openbare aanbesteding. Dit betekent dat er een voorselectie van leveranciers plaatsvindt. De reden hiervoor is dat we heel veel aanmeldingen van leveranciers voorzagen. En dat idee bleek terecht, want 12 bedrijven hebben zich aangemeld.

Selectiecriteria beoordeling
Onlangs hebben de leden van de Projectgroep Kleding de visies van deze 12 bedrijven beoordeeld. De projectgroep heeft voor elk bedrijf, en per bedrijf aan alle afzonderlijke selectiecriteria, punten toegekend. Deze selectiecriteria zijn:

  • Transparantie en inkooppraktijk: dit criterium behelst onder meer het beoordelen van de visie van het bedrijf: sluit die aan bij de visie van de sector? Wat is de mate waarin het bedrijf zichzelf doelen stelt in de tijd (onderbouwd door MVO jaarverslagen, intentieverklaring etc) en ligt er een belangrijk zwaartepunt qua puntentoekenning in de mate waarin het bedrijf verduurzaming van de gehele keten wil bereiken.
  • Sociale voorwaarden: hier vallen onderwerpen als veilige werkplek, geen kinderarbeid, leefbaar loon, excessief overwerk etc. onder.
  • Gebruik natuurlijke en gerecyclede materialen: hier vallen onderwerpen als geen toxische middelen, minder CO2 uitstoot, minder watergebruik, alternatieven voor katoen, hergebruik kunststoffen, minder en zeker geen schadelijke chemicaliën in b.v. verfstoffen, etc. onder.
  • Invulling contractduur: dit criterium betreft het beoordelen van de visie van het bedrijf daar waar het gaat om levertijden, productieaantallen, speciale maten, voorraadhouden, etc.

Projectgroep Kleding
De beoordelingen van de individuele projectgroepleden zijn vervolgens in een gezamenlijk overleg van de projectgroep besproken. Samen is gekeken of er extreme verschillen waren in de puntentoekenning van de individuele projectgroepleden. Uiteindelijk heeft dit overleg geleid tot een gezamenlijk gunningsadvies: de 5 bedrijven die met de meeste punten ‘uit de bus zijn gekomen’ mogen een offerte uitbrengen in de gunningsfase.

De gunningsfase
De 5 bedrijven die de meeste punten hebben gekregen van de projectgroep, worden gevraagd een offerte uit te brengen op twee percelen: de dagelijkse werkkleding en de beschermende (buiten)kleding. De dienstverlening ‘reiniging van de kleding’ is geen onderdeel van deze aanbesteding.

Functionele specificaties
De Projectgroep Kleding stelt, in nauw overleg met de facilitair managers, functionele specificaties op, die enerzijds garanderen dat aan de minimumeisen voor de ambulancesector wordt voldaan, en anderzijds de aanbieders de ruimte laat om de laatste stand der techniek te kunnen aanbieden.

Draagproef
Onderdeel van de aanbesteding is een draagproef, zodat de pasvorm en het comfort van de nieuwe ambulancekleding goed beoordeeld kunnen worden. Na de draagproef wordt gekeken welke eventuele kleine aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in de kleding. In een draagproef gaat het om het beoordelen van het comfort, of bijvoorbeeld over de plaats van de lussen op de broek. Het ontwerp van de kleding valt hierbuiten, dat staat immers vast. De opmerkingen die voortkomen uit de draagproef worden opgehaald via een enquête. Op die manier kan elke draagproefdeelnemer zijn of haar mening geven op basis van dezelfde vragen. De draagproef vindt ongeveer 8 weken na de voorlopige gunning plaats.

Elke RAV doet mee
Aanvankelijk was het idee een aantal RAV’s te betrekken bij de draagproef. Maar na rijp beraad is besloten dat elke RAV mee kan doen. Per RAV kunnen twee medewerkers deelnemen aan de draagproef. Vanzelfsprekend informeren we elke RAV tegen die tijd over de precieze invulling hiervan.

Beoordeling gunning
Bij het gunnen van de opdracht aan de uiteindelijke leverancier wordt scherp gekeken naar de dienstverlening en service in verhouding tot de prijs van de kleding. Belangrijk is dat comfort en functionaliteit niet ondergesneeuwd worden door de waardering op prijs. De Projectgroep Kleding zal de aanbiedingen beoordelen volgens een strak stramien dat wordt vastgelegd in de aanbestedingsdocumenten. Dit mondt uit in een advies aan de Stuurgroep Kleding, die op haar beurt het voorstel voorlegt aan de directeuren RAV’s, in de Algemene Ledenvergadering van AZN. Met name in de gunningsfase, als ook in de voorafgaande pre-selectiefase, zijn en worden de facilitair managers nauw betrokken.

Uitrol kleding
Het uitgangspunt is -nog steeds- dat de nieuwe kleding aan het einde van het tweede kwartaal van 2018 wordt uitgerold in de sector.

bron: azn.nl

Vorig artikelActualisatie Richtlijn Ambulancezorg op het water krijgt vorm
Volgend artikelVan basisarts naar ambulanceverpleegkundige
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.