Home Algemeen Algemeen Kleding update nummer 11

Kleding update nummer 11

1996
0

Je zat vast al met smart te wachten op nieuwe informatie over de nieuwe ambulancekleding. Dat komt dan goed uit, want voor je ligt een nieuwe Kleding Update. Een vrij lang verhaal dit keer. Dat komt omdat er de afgelopen periode door veel mensen veel activiteiten zijn opgepakt en uitgevoerd. Wellicht interesseren niet alle ins en outs je. Maar omdat we het belangrijk vinden je zo volledig mogelijk te informeren, is in deze Kleding Update zo veel mogelijk informatie -op hoofdlijnen- uiteengezet. Veel leesplezier!

Stuurgroep- Projectgroep en Klankbordgroep Kleding
Wellicht al bekend, maar voor de volledigheid willen we nogmaals graag benadrukken dat alles wat over de nieuwe ambulancekleding besproken en besloten wordt, via drie overleggremia gaat: de Stuurgroep-, de Projectgroep- en de Klankbordgroep Kleding. De adviezen die worden geformuleerd door de Klankbordgroep- en de Projectgroep Kleding, worden voorgelegd aan de Stuurgroep Kleding. Indien de stuurgroep hiermee instemt, worden de adviezen vervolgens als zgn. ‘voorgesteld besluit’ voorgelegd aan het bestuur AZN voor een finaal akkoord. Ook de facilitair managers hebben een belangrijke adviserende rol in het geheel.

Veiligheidskleding/zichtbaarheid

·         Uitgangspunt: veiligheidskleding ook in lijn met dagelijkse kleding ambulancezorg

Ook als er ‘verkeersbewegingen’ zijn op plekken waar ambulancezorg verleend wordt, moeten ambulancehulpverleners zichtbaar zijn. Om die reden kent de kledinglijn twee veiligheidskledingstukken: een jas en een vest. Om er niet uit te hoeven zien als wegwerkers (die vaak geheel in het oranje of geel lopen), was het streven om de zichtbaarheidskleding voor ambulancezorg ook een unieke uitstraling te geven. Het uitgangspunt is om het ontwerp voor de veiligheidskleding zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse ambulancekledinglijn. De designer ontwierp vervolgens de jas en het vest, dat te zien is op de kledingposter. Ze koos hierbij in relatie tot hoge reflectie onder meer voor de zilvergrijze tint. De luminantie factor van deze zilvergrijze achtergrondkleur bedraagt namelijk 0,73. Dat is hoger dan de vereiste 0,70 in de zichtbaarheidsnorm! Intussen is ons via een testinstituut duidelijk gemaakt dat deze zilvergrijze achtergrondkleur niet voldoet aan de NEN-EN 20471 klasse II voor zichtbaarheid.

·         Klankbordgroep Kleding aan zet

Designer Karin Slegers heeft hierna gekeken wat er aan het ontwerp van zowel de jas als het vest veranderd moest worden, om ze beide ‘NEN-EN 20471 proof’ te maken. De benodigde wijzigingen bleken zeer ingrijpend te zijn voor het ontwerp. Zelfs zodanig, dat de jas, om te voldoen aan de norm, bijna geheel in het rood, oranje, of geel zou moeten worden uitgevoerd. En daardoor, zoals je je kunt voorstellen, een geheel andere uitstraling kreeg. Karin heeft de jas vervolgens in 3 verschillende tinten (rood, oranje en geel) uitgevoerd. De keuze die uit deze drie ontwerpen gemaakt moest worden, was vanzelfsprekend weer aan de leden van de Klankborgroep Kleding.

·         Nieuwe inzichten en adviezen van Klankbordgroepleden

Tijdens een extra ingelaste bijeenkomst gaven ook de leden van de Klankbordgroep Kleding aan dat de jas nu wel heel erg rood/oranje/geel was. En compleet afweek van de dagelijkse kledinglijn. In navolging van het onderwerp ‘veiligheidskleding’ ontspon zich een discussie tussen de klankbordgroepleden, over hoe vaak je nu eigenlijk veiligheids-/zichtbaarheidskleding nodig hebt in je werk. De Klankbordgroep gaf aan dat het percentagewijs niet vaak voorkomt dat je veiligheidskleding hoeft te dragen. Een veiligheidsjas is om die reden wellicht niet eens nodig. 1 kledingstuk: het veiligheidsvest  is voldoende. Dit vest kun je immers snel en makkelijk over je dagelijkse kleding aan doen. Het gaat hier overigens niet om een ‘flodderig’ hesje, maar over een volwaardig kledingstuk, vormgegeven in de lijn van het ontwerp van de nieuwe ambulancekleding.

·         Advies Klankbordgroep Kleding aan Stuurgroep Kleding

Na ampel beraad en discussie tussen de klankbordgroepleden is uiteindelijk besloten dat kan worden volstaan met een veiligheidsvest, dat over de dagelijkse kleding kan worden aangetrokken, in situaties die dat vereisen.

·         Projectgroep, Stuurgroep, Bestuur AZN

Dit advies is voorgelegd aan de Projectgroep Kleding en vervolgens aan de Stuurgroep Kleding. De Stuurgroep Kleding stemde ermee in, waarna het voorstel op 14 juni jl. is voorgelegd het bestuur AZN. Het bestuur AZN heeft het advies om te volstaan met een veiligheidsvest overgenomen.
Ten overvloede : het originele ontwerp van de jas, zoals aan iedereen in de sector getoond op de kledingposters, blijft dus ongewijzigd. En heeft nu de ‘functie’ van ‘gewone’ buitenjas.

Bescherming van de nieuw ontworpen kledinglijn
Het mag inmiddels bekend zijn, maar voor de volledigheid herhalen we nogmaals dat het ontwerp van de nieuwe kledinglijn voor de ambulancezorg gedeponeerd en dus beschermd is. De bestuurders van de RAV’s hebben binnen de ledenvergadering AZN besloten wie de nieuwe kleding mag dragen (en wie niet). De nieuwe ambulancekleding mag alleen gedragen worden door ambulancehulpverleners die werkzaam zijn bij een RAV, of die krachtens een overeenkomst met de RAV ambulancezorg verrichten, terwijl zij in opdracht van een RAV belast zijn met het verlenen of het doen verlenen van ambulancezorg.

·         Handhaven

Omdat de kleding beschermd is en de uiteindelijke specificaties van de kleding pas vastliggen als de gunning van de aanbesteding een feit is, kan (en mag) tot die tijd niemand gebruik maken van het ontwerp. Producties van kledingmonsters op basis van het nieuwe ontwerp zijn dus ook niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt, zal het IFV, in opdracht van AZN, handhaven vanuit de bescherming van het ontwerp/de nieuwe kledinglijn.

Centrale aanbesteding kleding
De aanbesteding van de kleding is een zogenaamde ‘openbare aanbesteding’. Dit houdt in dat er een préselectie van leveranciers plaatsvindt, die wordt uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De préselectie geschiedt op basis van een functionele uitschrijving. Hierbij mogen aanbieders nog ‘de laatste stand der techniek’ voorstellen. Tot het moment van de gunning, staan de uiteindelijke specificaties nog niet vast. Dat betekent dat RAV’s die niet meedoen aan de centrale verwerving van de kleding, pas op het moment van de gunning de beschikking kunnen krijgen over de specificaties, om zelf de nieuwe kledinglijn aan te schaffen.

·         Facilitair Managers

Bij de voorbereiding van- en het besluiten over de aanbestedingsprocedure, is voor de facilitair managers ambulancezorg een belangrijke adviesrol weggelegd.

Draagproef
Veel professionals zijn heel benieuwd naar de draagproef. Wanneer die plaatsvindt bijvoorbeeld en wie er aan de draagproef mee kan doen.

 ·         Welke RAV’s doen mee aan de draagproef?

Besloten is, op basis van een voorgesteld advies van de Stuurgroep Kleding aan het bestuur AZN, dat alle RAV’s die aansluiten bij de centrale aanbesteding/inkoop mee kunnen doen aan de draagproef.

·         Per deelnemende RAV 1 set heren- en 1 set dameskleding

De RAV’s die aansluiten bij de centrale inkoop van de kleding, krijgen twee kledingsets aangeleverd, bestaande uit de belangrijkste artikelen: één in heren- en één in damesuitvoering. De draagproef zal waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, twee weken duren.

·         Doel draagproef

Tijdens de draagproef zal blijken of er kleine aanpassingen aan de kledingstukken wenselijk zijn. Aanpassingen aan het formaat van de zakken bijvoorbeeld, of aanpassingen aan de plaatsing van de lussen. Het gaat in dat stadium dus echt om fine-tunen. Het ontwerp valt buiten de draagproef. Het ontwerp is – en blijft – zoals iedereen dat inmiddels gezien heeft.

o    Planning en organisatie draagproef

De organisatie van de draagproef zal, in samenwerking met de leden van de Klankbordgroep, plaatsvinden. Het moment van de draagproef valt na de voorlopige gunning, maar vóór de contractafsluiting. Op die manier kunnen eventuele kleine aanpassingen die uit de draagproef naar voren komen nog doorgevoerd worden in de uiteindelijke uitvoering van de kledingartikelen.

Modeshow
Nadat de bevindingen die terugkomen vanuit de draagproef zijn verwerkt, vindt een modeshow plaats. Hoe en waar, en of er 1 of meerdere modeshows komen, is nog niet bekend. Hierover zullen we onze gedachten nog laten gaan. De agenda van de nieuwe kledingleverancier speelt daarbij natuurlijk ook een rol. Met de leverancier zullen we de levertijd van de benodigde artikelen voor de modeshow immers moeten afstemmen. Hoe het ook zij: die modeshow komt er. Informatie over hoe, wat, wie, waar en wanneer volgt te zijner tijd.

Planning
Vanaf het begin van dit kledingtraject hebben we steeds aangegeven dat een goede projectorganisatie, met verschillende ‘overlegvormen’ waarin alle regio’s vertegenwoordiging hebben, heel belangrijk is. Die projectorganisatie heeft gestalte gekregen in de vorm van de Stuurgroep- Projectgroep en Klankbordgroep Kleding. Alle regio’s zijn op deze wijze betrokken, met mensen uit verschillende disciplines. Naast deze 3 groepen wordt ook afgestemd met de facilitair managers. Deze zeer ruime mate van inspraak- en invloed vanuit de regio’s, heeft gevolgen gehad voor de oorspronkelijke planning. Dat geldt ook voor het ordentelijk uitkristalliseren van diverse juridische zaken met betrekking tot de centrale verwerving. Beide aspecten hebben extra tijd gevergd gedurende het project.

·         Secuur te werk gaan

Dat er vertraging is ontstaan, is vanzelfsprekend jammer. Daar is iedereen het over eens. Maar, als we op ‘de lange termijn denken’, is de extra tijd die genomen is om alle partijen te horen, en zaken zeer grondig uit te zoeken en op te pakken, het langer wachten zeker waard. Immers, zaken nu aan de voorkant goed regelen, kan ‘gedoe’ achteraf voorkomen. Nu hebben wij niet de illusie dat ‘gedoe’ iets is dat je helemaal kunt uitsluiten. Maar wij weten wel dat we als sector, samen, allemaal hetzelfde nastreven: namelijk dat er straks een representatieve en kwalitatieve kledinglijn voor de ambulancezorg moet staan. Dit willen we secuur doen en dat heeft meer tijd gekost.

·         Nieuwe uitgangspunt

Kort en goed: de planning is naar achteren geschoven. Aanvankelijk stond het uitleveren van de nieuwe kleding gepland voor het einde van het eerste kwartaal (eind april 2018).

 ->     Het nieuwe uitgangspunt is einde tweede kwartaal 2018 (begin juli 2018).

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze Kleding Update nog vragen?
Stuur een mailtje naar secretariaatazn@ambulancezorg.nl

bron: AZN

Vorig artikelBoekpresentatie “Spoed en tegenspoed”
Volgend artikelNieuwe Ambulanceblog kennisquiz online
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.