Home Algemeen Algemeen In welke plaatsen staan wij; ambulancestandplaatsen in 2013

In welke plaatsen staan wij; ambulancestandplaatsen in 2013

1970
0

Begin 2013 zijn er in Nederland 223 (vaste) ambulancestandplaatsen die of overdag of 24 uur per dag operationeel zijn. Het aantal ambulancestandplaatsen ’s nachts bedraagt 205.

Een ambulancestandplaats is een locatie waarvandaan de ambulance vertrekt en waar voorzieningen zijn voor ambulancepersoneel en -materiaal. Standplaatsen waarvanuit de inzetbaarheid alleen gedurende bepaalde dagen en uren gerealiseerd wordt worden ook wel stationeringsplaatsen of uitrukposten genoemd. Hieronder vallen ook voorwaardescheppende standplaatsen en standplaatsen die in het kader van dynamisch ambulancemanagement (DAM) ingezet worden. Deze zijn niet opgenomen in de kaart. Er treden regelmatig veranderingen op in de locaties en het aantal standplaatsen en stationeringsplaatsen.

Het aantal van 223 standplaatsen wijkt af van het aantal dat Ambulancezorg Nederland (AZN) noemt in haar sectorrapport (AZN, 2012). AZN rapporteert 206 standplaatsen op 31 december 2011. Het verschil wordt verklaard door een andere definitie van standplaatsen en stationeringsplaatsen.

Ook het ‘Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2013’ (RIVM, 2013b) hanteert een ander aantal standplaatsen, namelijk een minimum spreiding, en is vastgesteld door de minister van VWS bij de het afgeven van vergunningen voor het verrichten van ambulancezorg. Het wettelijk kader hiervoor is de Icoon: urlTijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) die per 1 januari 2013 van kracht is. De Twaz vervangt de Wet ambulancevervoer (Wav) uit 1973 en de Wet ambulancezorg (Waz). De Waz zou de Wav vervangen, maar die wet is in verband met Europeesrechtelijke knelpunten niet in werking getreden. De Twaz is voor een periode van 5 jaar geldig, in deze tijd wordt een nieuwe wet voorbereid.

In de Twaz is vastgelegd dat de ambulancezorg per regio georganiseerd is, de regio-indeling is die van de veiligheidsregio’s. Per regio is één organisatie verantwoordelijk voor de ambulancezorg, de RAV aan wie de minister de bevoegdheid heeft gegeven. Aan de RAV wordt in de Twaz een aantal eisen gesteld op het gebied van de kwaliteit van de organisatie en het verlenen van zorg.

Voor de spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg is in de Twaz het Referentiekader leidend. De Twaz stelt dat in het regionale overleg tussen RAV en verzekeraar(s) het spreidingsplan mag afwijken van het referentiekader, mits minstens 97% van de inwoners van de regio binnen 15 minuten responstijd kan worden bereikt. Daarom kan de spreiding van standplaatsen in deze kaart in sommige regio’s afwijken van het referentiekader.

De kaart is te vinden op:

Vergelijk deze kaart ook eens met:

bron: zorgatlas.nl

Vorig artikelAmbulancedienst Zuid-Holland Zuid gaat starten met DIA
Volgend artikelSneller een 12 kanaals ECG maken met de Rapid Pad