Home Algemeen Algemeen Icarus, Witte kruis: verbetering van de kwaliteit en samenwerking in de zorg

Icarus, Witte kruis: verbetering van de kwaliteit en samenwerking in de zorg

1648
0

Voor het  innovatieprogramma Icarus heeft het Witte Kruis in 2010 goedkeuring van de ministerraad gekregen. Die stelde € 3,2 miljoen hiervoor beschikbaar. Icarus bestaat uit innovaties op het gebied van onder andere triage, spreiding en inzet acute zorg, besteld vervoer, en uitwisseling (medische) informatie.

Doel project Icarus
Het doel van Icarus is om enerzijds een belangrijke verbetering van de kwaliteit en samenwerking in de zorg te boeken en anderzijds om doelmatiger te werken. Hierdoor zal de arbeidsproductiviteit stijgen, een betere dienstverlening geboden gaan worden en zijn minder administratieve handelingen nodig. Het project is geïnitieerd door Witte Kruis en wordt verder ontwikkeld mede in samenwerking met Zorgsaam, Veiligheidsregio Zeeland en Noord-Holland Noord, GGD Kennemerland en MON Ambulancezorg. Icarus sluit aan bij de plannen van de GHOR Nederland.

Het project Icarus bestaat uit zeven werkpakketten. Bij alle pakketten wordt onderzocht in hoeverre deze bijdragen aan de zorg voor de patiënt, de zorgketen, de veiligheidsketen, de branche zelf en onze medewerkers. Icarus houdt rekening met zowel de reguliere zorg als de opgeschaalde situatie, omdat in de nieuwe Wet Ambulancezorg de RAV immers verantwoordelijk is in beide situaties.

Icarus bestaat uit 7 punten. Efficiëntere en effectievere triage, real time capaciteitsplanning, optimalisatie besteld vervoer, fijnmazige logistieke informatie, actieve navigatie, veiligheid en toezicht en uitwisseling van (medische) informatie.

 

Efficiëntere en effectievere triage

Triage is het inzichtelijk maken van de ernst en omvang van een medische noodsituatie. Dit wordt gedaan door een centralist op de meldkamer (MKA), daar waar de eerste melding binnenkomt.

De centralist bepaalt of er sprake is van een levensbedreigende situatie. In dat geval worden er direct hulpverleners ingezet en krijgt de melder levensreddende instructies. Is de situatie niet levensbedreigend, dan wordt er gedetailleerd doorgevraagd om helder te krijgen of een ambulance nodig is en hoeveel, en krijgt de melder instructies wat hij moet doen tot de ambulance komt.

Met een nieuw triagesysteem kan de centralist nog beter een juiste inschatting maken van benodigde hulp. In de regio Noord-Holland Noord is reeds gestart met een nieuwe triagesysthematiek (ProQA) vanuit het Icarus-project. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een van oorsprong Amerikaans programma dat in zo’n 3500 meldkamers wereldwijd wordt gebruikt en succesvol is gebleken. Ook binnen de regio’s Zeeland en Kennemerland zal dit systeem geïmplementeerd worden.

 

Real time capaciteitsplanning en optimalisatie besteld vervoer

Het blijft onze doelstelling om snel bij een patiënt te kunnen zijn. Witte Kruis en haar Icarus-partners onderzoeken de mogelijkheden en ontwikkelen de (ICT-)technologieën om steeds slimmer om te gaan met beschikbare voertuigen en ambulancepersoneel. Real time informatie over waar verschillende voertuigen zich bevinden helpt hierbij. Dit geldt zowel voor besteld vervoer (bijv. voor het thuisbrengen uit het ziekenhuis) als voor acute zorg.

Voor besteld vervoer is een website “besteld vervoer” ontwikkeld. Aanvragen voor “besteld vervoer” komen telefonisch binnen op de MKA. Door de digitalisering kunnen de centralisten zich meer bezig houden met de acute zorg. Ook kunnen de aanvragen voor besteld vervoer ruim van te voren worden gedaan. De webapplicatie selecteert automatisch het benodigde ambulancetype en de aanvrager is verantwoordelijk voor de ingevoerde bestelgegevens.

 

Fijnmazige logistieke informatie en actieve navigatie

Er wordt een systeem ontwikkeld dat navigatiesystemen in de ambulance kan updaten met real time informatie. Een ambulanceteam is daarmee continu op de hoogte van actuele wegwerkzaamheden en/of oponthoud. Maar andersom kan ook: een brugwachter ontvangt informatie dat er een ambulance onderweg is en wacht met het openen van de brug tot de ambulance is gepasseerd.

Hulpverleners hebben naast goede navigatieondersteuning ook veel baat bij andere logistieke informatie. Denk aan informatie over de ingang van gebouwen, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op een terrein, plattegronden van vakantieparken en bedrijfsterreinen, telefoonnummers van beheerders en beelden van de bestemming.
Voor deze Icarus-werkpakketten is samenwerking nodig met zeer veel partijen en moet veel informatie worden geïntegreerd; een complex traject.

 

Veiligheid en toezicht

Werkpakket 6 behelst het gebruik van camera’s voor de veiligheid van de hulpverleners en het maken van foto’s om een goed beeld te hebben van de situatie (bij een hulpverlening) ter plaatse.

Hulpverleners krijgen helaas te maken met agressie en geweld van patiënten, familie van patiënten of omstanders. Binnen Icarus-werkpakket 6 wordt getest in hoeverre camera’s op de voertuigen, of camera’s op personen (bodycams), dit kunnen voorkomen of beperken.

Dit programmaonderdeel sluit goed aan bij de projecten ‘112-help je mee’ in Noord-Holland Noord en ‘Veiligheid Publieke Taak’ in Noord- en Oost-Gelderland en Zeeland, waarbij ook camera’s worden ingezet voor de veiligheid van ambulancemedewerkers.

Sinds 2011 zijn onder het deelproject Foto’s diverse pilots uitgevoerd bij incidenten om een goed beeld te kunnen hebben van de situatie ter plaatse. De foto’s worden, via de digitale vooraankondiging (werkpakket 7), naar de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) gestuurd. Beelden/foto’s kunnen een belangrijke rol spelen bij de zorginzet op de SEH. Door een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de calamiteit, kan de SEH zich op voorhand beter op de toestand van de patiënt voorbereiden.

 

Uitwisseling van (medische) informatie

Belangrijke ontwikkeling die voort is gekomen uit het Icarus-programma van Witte Kruis is de inzet van een digitaal ritformulier (DRF). Vanaf een laptop in de ambulance wordt een DRF omgezet naar een digitale vooraankondiging (DVA). Daarmee wordt al vanuit de ambulance aan de ziekenhuizen gemeld dat er een patiënt onderweg is. Alle belangrijke informatie over de toestand van de patiënt, maar ook over de verwachte aankomsttijd, wordt via een beveiligde website verzonden naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

De spoedeisende hulp kan zich door de DVA beter voorbereiden op de komst van de patiënt en de aard van de verwondingen. De patiënt kan sneller en beter worden overgedragen aan het ziekenhuis.

bron: wittekruis.nl

 

Vorig artikelTransport kinderen met traumahelikopter is veilig
Volgend artikelNieuwe ambulances voor RAV Zeeland (Zorgsaam)
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.