Home Algemeen Algemeen Hoe zit het met cursus-, training-, of opleidingstijd in de Ambulancezorg?

Hoe zit het met cursus-, training-, of opleidingstijd in de Ambulancezorg?

1736
0

Bij het volgen van een cursus, bedrijfsopleiding of -training is er een wederzijds belang. De werkgever ziet graag goed opgeleid ambulancepersoneel en de werknemer kan een promotie verwachten en zal beter beloond worden. De deelname aan de opleidingen die de werknemer moet volgen in het kader van de functievervulling (initiële opleidingen en bij- en nascholingen) zijn in de ambulancezorg verplicht, maar voor andere cursussen kan de werknemer zelf kiezen of al dan niet wordt meegedaan. Hoewel de AZN CAO veel zaken regelt kan het voorkomen dat er onenigheid ontstaat over de (vergoeding van) de tijd die aan de cursus besteed wordt of de bijkomende reistijden en overuren.

In dit artikel vind je een overzicht van wat hierover in verband met de Arbeidstijdenwet (ATW) en de CAO relevant is.

Onderwijsinstelling?

Op de activiteiten van leerlingen en studenten in een onderwijsinstelling is de ATW niet van toepassing. De Academie voor Ambulancezorg is een (niet meer het enige) Nederlands opleidingsinstituut dat de verplichte opleidingen tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en verpleegkundig centralist bij de meldkamer ambulancezorg geeft. Wanneer een werknemer door een RAV is aangenomen, zal deze de kandidaat inschrijven bij een opleidingsinstituut dat door het CZO is geaccrediteerd voor de opleidingen tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur of verpleegkundig centralist. De opleidingsinstituten die de opleidingen in de ambulancezorg verzorgen zijn echter niet een onderwijsinstelling zoals bedoeld in art. 2:3 van de ATW. Dat wil dus zeggen dat, zodra de opleidingen of cursussen door de werkgever verplicht worden, de normen van de ATW op de tijdsbesteding van de werknemer van toepassing zijn.

Deelname verplicht?

In de arbeidstijd wordt, behalve het hiervoor genoemde, geen specifieke aandacht besteed aan opleidingstijd, cursustijd of de daarmee verband houdende reistijd. Waar het om gaat is of het werknemersbegrip van de ATW van toepassing is en er sprake is van een gezagsrelatie ten opzichte van de cursist. Ofwel, is de ‘deelname verplicht’, dan maakt dat de uren tot arbeidstijd en de eventuele bijbehorende reisuren eveneens. Zie ook het artikel op mijn weblog “Is reistijd arbeidstijd?”.

Als de deelname aan cursus, opleiding of training verplicht is dan is de ATW geheel van toepassing en moet bij de planning ervan dus rekening worden gehouden met de ATW-normen. Dat kan weleens lastig zijn wanneer de cursus buiten de normale werkuren wordt georganiseerd en het wordt extra lastig als er ook nog voor gereisd moet worden.

Stel dat de normale werktijd van 08.00 tot 17.00 uur is, onderbroken met 1 uur aan pauzes. Dan blijft er 4 uur (arbeidstijd) over voor cursus in de tijdruimte tussen 17.00 en 21.00 uur (bij gebruik maken van de bekorte dagelijkse rust mag dit éénmaal in 7 etmalen uitlopen naar 24.00 uur) en dat lijkt mij nogal krap.

Het organiseren van verplichte cursussen brengt minder complicaties met zich mee als dat gewoon tijdens de normale werktijden gebeurt.

Uiteraard moeten de uren, die een werknemer kwijt is aan verplichte cursussen buiten werktijd wel uitbetaald of in tijd gecompenseerd te worden.

Binnen de normale werktijd

Over het volgen van opleidingen binnen de normale werktijden zijn verscheidene afspraken in de CAO Ambulancezorg gemaakt.

Zo is geregeld dat de opleidingskosten en de reis- en verblijfskosten van de verplichte opleidingen die de werknemer moet volgen in het kader van de functievervulling voor rekening zijn van de werkgever.

Voor wat betreft de tijd die aan opleiding of cursus wordt besteed kan eveneens geen misverstand bestaan. Buiten dat de ATW al bepaalt dat het voor de verplichte opleidingen arbeidstijd is, geeft ook de CAO aan dat het plaatsvindt in werktijd. De dag heeft dan net zoveel uren als er voor staan in (basis)dienstrooster van betrokkene. Als er geen (basis)dienstrooster is dan heeft een dag een waarde van 7,2 uur. Voor de ATW zullen altijd de feitelijke “gewerkte” opleidingsuren genoteerd moeten worden.

Voorts geeft de CAO aan dat de reistijd naar en van opleidingen/cursussen in de eigen tijd van de werknemer gebeurt. Dat is wel eigenaardig, want zoals we hiervoor hebben gezien, zal bij de verplichte opleidingen, cursussen of trainingen de reistijd, volgens de ATW, ook tot de arbeidstijd moeten worden gerekend. Als met de zinsnede in de CAO wordt bedoeld dat er geen betaling (de ATW regelt niets over de financiële vergoeding) is voorzien voor die reisuren dan kan dat natuurlijk, maar ze moeten wel als arbeidsuren zijn terug te vinden in de tijdregistratie.

Geen verplichte opleidingen

In verband met de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer kan deze er voor kiezen om opleidingen te volgen die de werkgever niet verplicht. De CAO kent daar een aantal regelingen voor die hun basis vinden in een jaargesprek, een collectief en een persoonlijk opleidingsplan en tot slot een loopbaangesprek en loopbaanplan. Ter uitvoering van het jaargesprek, het loopbaangesprek en loopbaanplan is het de bedoeling van de CAO dat de werkgever een regeling daarover opstelt in overleg met de ondernemingsraad.

Naast zaken als functioneren en arbeidsomstandigheden wordt met werknemer zijn/haar persoonlijke opleidingsplan besproken.

In dit persoonlijk opleidingsplan worden maatwerkafspraken gemaakt over, onder meer, welke opleidingen en cursussen verplicht zijn – tijd voor studieverlof – welke opleidingen in werktijd en welke in de eigen tijd van de werknemer moeten worden gedaan.

De werknemer kan er voor kiezen om PLB-uren voor opleidingen in te zetten.

Vergoeding

Duidelijk moet zijn dat de ATW niets over de vergoedingen regelt. Daarover zijn in de AZN CAO voldoende afspraken gemaakt. Andersom geldt ook dat wanneer de werkgever een bepaalde vergoeding geeft voor de, niet verplichte, cursustijd is op zich geen reden om die tijd tot arbeidstijd te bestempelen.

Bron:

  1. Art. 2:3 Arbeidstijdenwet en MvT 23646, Nr. 3, 1993-1994
  2. CAO sector-cao Ambulancezorg
Vorig artikelVakantie blog 2018
Volgend artikelSiebe Wittebrood: hulpverlener en patiënt
Leo Bonefaas
Ik ben specialist op het gebied van de Arbeidstijdenwet, gepensioneerd senior inspecteur bij Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW). Schrijft nog steeds artikelen op mijn blog: http://werktijden.blogspot.nl/ en voor enkele periodieken.