Home Algemeen Algemeen Hebben jullie eigenlijk wel pauze tijdens een dienst?

Hebben jullie eigenlijk wel pauze tijdens een dienst?

2399
2

Misschien wil de ambulancepersoneel ook wel even de benen strekken en hebben ze trek in een broodje? Dat dacht ik toen ik laatst een ambulance rond lunchtijd bij een snackbar zag staan. Maar gelijktijdig bedacht ik me ook dat er in de CAO wel een artikeltje aan gewijd zou zijn.
Als ambulancepersoneel in hun dienst veel oproepen hebben komen ze niet altijd in de buurt van de standplaats en dan moet je toch wat. Je hebt niet altijd brood van huis mee en in een rijdende ambulance eten is ook niet alles. Je moet natuurlijk wel in de buurt van de ambulance blijven want als er een oproep komt dan is het gewoon wederom “helaas pindakaas” en gelijk aan de slag.

Maar iedereen heeft behoefte aan een pauze, een onderbreking van de normale arbeid en weer even opladen om er nog een halve dienst tegenaan te kunnen gaan. Hoe is dat geregeld voor de ambulancemedewerkers?

Wat zegt de wet
De Arbeidstijdenwet (ATW) zegt dat een pauze ten minste 15 achtereenvolgende minuten moet zijn, dat een pauze de arbeid tijdens de dienst onderbreekt en dat de werknemer tijdens zijn pauze geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de bedongen arbeid.

Dat betekent dus dat:

  • een onderbreking die korter is dan 15 minuten niet geldt als een pauze;
  • de pauze het werken moet onderbreken, waardoor de dienst niet mag beginnen of eindigen met een pauze, en;
  • werknemer geheel zelf over de pauzetijd moet kunnen beschikken, de werkgever mag daar geen bemoeienis mee hebben.

Echte pauze(s) zijn geen arbeidstijd en moeten daarom in mindering worden gebracht op de arbeidstijd.

Werk je langer dan 5,5 uur, dan heb je recht op minimaal 30 minuten pauze, die mag worden gesplitst in 2 keer een kwartier. Werkt je langer dan 10 uur dan moet de pauze minstens 45 minuten zijn, die mag worden gesplitst in meer pauzes van minimaal een kwartier.

In de CAO kunnen afspraken worden gemaakt over minder pauzes, maar dat is voor de ambulancezorg niet gebeurt.

Er gelden wel afwijkende regels voor méér pauze in geval van zwangerschap en na de bevalling.

Geconsigneerde pauze
In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) zijn er uitzonderingen op de ATW normen en voor ambulancezorg is de pauzeregeling van belang die geldt voor de zogenoemde “geconsigneerde pauze”. Het is begrijpelijk dat, met name, het rijdende ambulancepersoneel tijdens de pauze beschikbaar moet blijven. Je kunt soms wel een pauze nemen maar dan moet je toch in de buurt van de ambulance blijven omdat er altijd een oproep kan komen om aan het werk te gaan als er iets onverwachts gebeurt.

De beperkende bepaling in de ATW dat in 28 etmalen er 14 x 24 uur geen consignatie mag zijn en 2 x 48 geen reguliere arbeid en ook geen consignatie zit zo een geconsigneerde pauze in de weg. Maar die bepaling kan, bij collectieve regeling terzijde worden geschoven als voldaan wordt aan de voorwaarden dat het noodzakelijk in verband met de aard van de arbeid en het moet niet op een ander manier georganiseerd kunnen worden.

In het ATB is de geconsigneerde pauze gelijkgesteld aan een normale pauze. Dat is nodig omdat werknemer immers niet helemaal vrij is. Eigenlijk blijft werknemer meestal gewoon op de arbeidsplaats en is die pauze zelfs een stukje aanwezigheidsdienst, waardoor de geconsigneerde pauze gewoon meetelt als arbeid.

Ben je als medewerker van een ambulancedienst dus oproepbaar tijdens de pauze dan kan niet worden gezegd dat er “geen enkele verplichting is jegens de werkgever” en telt de pauze als arbeidstijd. De ATW geeft geen uitsluitsel over betaling, maar daarover hieronder meer.

Wat zegt de CAO ambulancezorg
Als eerste moet worden vermeld dat in de CAO staat dat ten aanzien van de arbeids- en rusttijden de normen gelden uit de ATW en het ATB. De basis is dus te vinden in deze regels. Maar toch zijn er wat aanvullende artikelen in de CAO en één daarvan betreft de pauze (art. 6.5).

Allereerst moet de pauze gesitueerd zijn ongeveer in het midden van een dienst, om precies te zijn tussen twee uren na de aanvang en twee uren voor het einde van de arbeid. Ook staat daarbij dat pauzes normaal gesproken niet betaald worden.

Maar vervolgens is er voor het rijdende ambulancepersoneel de uitzondering dat de pauze wordt aangemerkt als betaalde tijd die wordt vergoed als ware het arbeidstijd waarbij geldt dat het personeel beschikbaar is voor reguliere arbeid.

Tenslotte kan binnen de ambulanceorganisatie afgesproken worden dat het doorbetalen van pauze, dit aanmerken als arbeidstijd en de beschikbaarheid ook geldt voor andere werknemers dan het rijdend personeel.

Samengevat
Heldere regels, lijkt mij:

  • Voor ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs is de pauze altijd arbeidstijd en wordt de pauze doorbetaald tenzij dit personeel niet beschikbaar is voor hun normale arbeid. Ik kan mij voorstellen dat dat het geval is wanneer bijvoorbeeld wordt deelgenomen aan een cursus;
  • Voor het niet rijdend personeel, waarvan de organisatie vindt dat ze ook bereikbaar moeten zijn tijdens hun pauze (bijv. meldkamer), stelt de ATW al dat die pauze geldt als arbeidstijd en kan, door de aanvullende regel in de CAO, een afspraak worden gemaakt om die pauze ook door te betalen. Lijkt mij een schone taak voor de ondernemingsraad;
  • Maar voorop staat natuurlijk dat iedereen recht heeft op een pauze. De beschikbaarheid maakt weliswaar dat het geen “echte” pauze is, maar een geconsigneerde pauze, en daarvoor krijg je dan ook de compensatie van tijd en geld.

 

Vorig artikelGGB kennisquiz
Volgend artikelVoorrangsvoertuigen en autonome- zelfsturende voertuigen
Leo Bonefaas
Ik ben specialist op het gebied van de Arbeidstijdenwet, gepensioneerd senior inspecteur bij Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW). Schrijft nog steeds artikelen op mijn blog: http://werktijden.blogspot.nl/ en voor enkele periodieken.

2 REACTIES

  1. Hallo Gerard, zie onderaan het artikel, daar schrijf ik ook iets over het “niet rijdend personeel”. Maar bedoel je wellicht dat je als centralist helemaal geen pauze hebt?

Comments are closed.