Home Algemeen Algemeen Grootschalige Geneeskundige Bijstand vervangt Geneeskundige Combinatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand vervangt Geneeskundige Combinatie

4349
0

Het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB model) is vastgesteld. Benadrukt is dat regionaal maatwerk in het model mogelijk moet zijn. Het GGB model vervangt als werkwijze de huidige Geneeskundige Combinatie waardoor extra bijstand geleverd kan worden bij een ramp.

Dit nieuwe model kent meer slagkracht, een snellere inzetmogelijkheid en een efficiënt gebruik van bestaande hulpmaterialen. Het sluit beter aan op de dagelijkse zorg en is sneller, flexibeler en goedkoper. Het model wordt als landelijke werkwijze verder uitgewerkt en wordt verder doorontwikkeld, waarbij wordt gekeken naar het verder aanscherpen van verantwoordelijkheden in relatie tot de zorgwetgeving.

Implementatie van het model vindt in 2015 plaats, met als doel dat in 2016 het GGB model het huidige model compleet vervangen heeft. Joost Berntsen, voorzitter van de stuurgroep GGB: “Met GGB beschikken we over een robuust bijstandsmodel, dat veel beter aansluit op de dagelijkse zorg. Het biedt ook de basis om de gevraagde doorontwikkeling te realiseren. Het aanscherpen van de verantwoordelijkheidstoedeling in wet- en regelgeving zal in het vervolgtraject nadrukkelijk aandacht krijgen.”

De implementatie start direct na de formele besluitvorming en neemt een periode van één jaar in beslag. Tijdens deze implementatiefase zullen betrokken organisaties hun medewerkers aanvullend opleiden, trainen in en laten oefenen met het werken conform het nieuwe GGB-model. Ook wordt het nieuwe materiaal besteld. Ambitie is dat het nieuwe model met ingang van 2016 operationeel is.

Dat betekend dat ook het SIGMA zoals we die nu kennen stopt op 31 december 2015.

Het GGB model zorgt tijdens crisissituaties voor een grotere slagkracht in de geneeskundige hulpverlening, omdat de afstemming tussen de verschillende onderdelen optimaal is. Naast de maximale inzet van de capaciteit van zorginstellingen wordt binnen het model ook gebruikgemaakt van vrijwilligers in georganiseerd verband. Het GGB model bestaat uit vier integrale onderdelen:

1. Adequaat opgeschaalde ambulancezorg van de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s);
2. Nieuw systeem van noodhulpteams van het Rode Kruis;
3. Aanvullende logistieke middelen vanuit het IFV;
4. Regie en coördinatie vanuit de GHOR en borging van de ketenkwaliteit, inclusief de ondersteunende rol van het IFV in de operationele voorbereiding en de instandhouding.

 

  • Ad. 1 Vertrekpunt voor het nieuwe GGB model is de regulier opschaalde ambulancezorg. Een van de eerste stappen richting het nieuwe model is dan ook het samen met de ambulancezorg (AZN) verbeteren van de opgeschaalde ambulancezorg. De voorbereiding van het in januari 2014 door AZN gestarte project ‘RAV’s voorbereid’ is eind september 2014 afgerond; vanaf oktober 2014 start de implementatie die eind 2015 voltooid moet zijn. Tijdens deze implementatie is er vooral aandacht voor het Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) van het ambulancepersoneel voor inzetten tijdens opgeschaalde situaties; dit omvat onder meer nieuwe opkomstprocedures, de wijze van optreden, het omgaan met de uit vrijwilligers bestaande noodhulpteams en inzet van nieuw materieel, met name het nieuwe calamiteitenvoertuig (incl. uitrusting). Bij grote incidenten zal – naast ambulancebijstand van andere regio’s – ook gebruikgemaakt worden van de inzet van vrij (eigen) ambulancepersoneel. Zij begeven zich in calamiteitensituaties (onder andere met het nieuwe calamiteitenvoertuig) naar het incident. In het calamiteitenvoertuig zit extra medisch materiaal en een tent om ook onder slechte weersomstandigheden te kunnen werken.
  • Ad. 2 De aandacht van de noodhulpteams gaat tijdens grote incidenten uit naar de lichtgewonde slachtoffers. Doordat de noodhulpteams deze groep snel kunnen opvangen en adequate verzorging kunnen bieden, hebben de medewerkers van de ambulancedienst hun handen vrij voor de hulpverlening aan de zwaargewonden. De noodhulpteams kennen ook een nieuw opkomstsysteem waardoor het eerste team in veel gevallen binnen een landelijk dekkend systeem al binnen 30 tot 45 minuten na oproep aanwezig zal zijn op het rampterrein. De leden van de noodhulpteams hebben een speciale uitgebreide EHBO-opleiding gevolgd waarin zij ook geleerd hebben te werken onder opgeschaalde omstandigheden.
  • Ad. 3 Het nieuwe logistieke systeem voorziet in het verstrekken van 38 calamiteitenvoertuigen voor de RAV en 25 noodhulpvoertuigen voor de noodhulpteams van het Rode Kruis, alsmede uitrustingen met medische materialen en tenten in de voertuigen. De benodigde investering bedraagt ongeveer een derde van de kosten die gemoeid zouden zijn met de (anders noodzakelijke) vervanging van materialen binnen het oude GNK-C model. Nieuw is ook dat het beheer van medische materialen door de RAV’s (incl. voertuigen) en Rode Kruis-regio’s zélf wordt uitgevoerd. Door dit materiaal te laten ‘mee rouleren’ met de reguliere materialen wordt voorkomen dat medicijnen en verbandmiddelen expireren en weggegooid moeten worden. Dit werkt kostenbesparend. Zie voor nadere uitwerking hoofdstuk 6.
  • Ad. 4 De GHOR voert binnen het verband van de Veiligheidsregio haar wettelijke taak van regie en coördinatie uit , met het regionale risicoprofiel als kader. Vanuit deze basis stemt de GHOR met de verschillende ketenpartners in de witte kolom af, om tot een goede aansluiting op elkaar te komen. Zorginstellingen hebben de wettelijke opdracht om zich aantoonbaar voor te bereiden op opgeschaalde zorg. Bij zeer grote incidenten of onder bijzondere omstandigheden zullen echter capaciteitsproblemen ontstaan. Het GGB model levert een bijdrage in de uitbreiding van deze capaciteit.

De landelijke GGB-slagkracht is afhankelijk van een optimale samenwerking en afstemming tussen de ketenpartners in een multidisciplinair verband. Om dit te realiseren zal het IFV de GHOR ondersteunen in de operationele voorbereiding en in stand houding, met name op het gebied van materieel en uitrusting. Onder verantwoordelijkheid van de GHOR zal ook de ontwikkeling en het beheer van een GGB-kwaliteitsmodel worden opgepakt.
De GHOR bewaakt per regio en op landelijk niveau de optimale werking van de ketensamenwerking.
Elke afzonderlijke partij binnen het model kent een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de eigen kwaliteitsinrichting en uitvoering.

Het hele Eindrapport ontwikkelfase GGB model is hieronder te downloaden

bron: veiligheidsberaad.nl

 

Vorig artikelWitte Kruis stopt met ambulancedienst in België
Volgend artikelBagage en veiligheid achterin de ambulance
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.