Home Algemeen Algemeen Gemeenschappelijke reactie veiligheidsberaad op conceptdocumenten LMO

Gemeenschappelijke reactie veiligheidsberaad op conceptdocumenten LMO

647
0

Het Veiligheidsberaad heeft de besturen van de veiligheidsregio’s in april een aantal conceptdocumenten aangeboden die in het kader van de transitie naar de LMO zijn opgesteld door de kwartiermakersorganisatie LMO (KLMO). Het gaat om een plan van aanpak, een ontwerpplan LMO, een landelijk kader samenvoeging meldkamers en een protocol due diligence commissie. Het Veiligheidsberaad besprak de reacties van de besturen van de veiligheidsregio’s en stelde de gemeenschappelijke reactie van het Veiligheidsberaad vast, met de opmerking dat deze wordt aangescherpt op een aantal punten. In de gemeenschappelijke reactie constateert het Veiligheidsberaad dat zij zich kan vinden in de inhoud van de documenten – met inachtneming van de opmerkingen uit de gemeenschappelijke reactie – en dat de conceptdocumenten op hoofdlijnen de koers volgen die is vastgesteld in het Transitieakkoord, maar op een aantal punten aanpassing behoeft. Het Veiligheidsberaad acht het van belang dat concreter wordt ingegaan op het al dan niet in dienst nemen of detacheren van personeel en de wijze van overdracht van personeel. Op het gebied van governance verwacht het Veiligheidsberaad binnenkort meer duidelijkheid over welke taken door de LMO uitgevoerd gaan worden en daarmee worden overgenomen van de veiligheidsregio’s. Ook plaatst het Veiligheidsberaad opmerkingen bij de financiële en materiële overdracht van de meldkamers. Deze wordt onvoldoende beschreven. Tevens uit het Veiligheidsberaad zijn bezorgdheid over de voortgang en planning van de LMO en is het voor het Veiligheidsberaad onduidelijk hoe het plan van aanpak KLMO zich verhoudt tot plannen van aanpak die de regionaal kwartiermakers voor de afzonderlijke meldkamerlocaties opstellen. In de vergadering werd het belang van één landelijke meldkamerorganisatie – gedragen door alle betrokken partijen – nog eens onderstreept, samen met de cruciale rol van multi-intake daarbij.

Henri Lenferink, portefeuillehouder LMO: “Er is nog onduidelijkheid bij veiligheidsregio’s wat de LMO oplevert en aan welke gezamenlijke eisen het moet voldoen. Daarom geeft het Veiligheidsberaad de RBC opdracht om eisen ten aanzien van mono brandweertaken op te stellen en de RDVR multi-eisen. Deze worden vervolgens voorgelegd aan het Veiligheidsberaad om zo een eenduidig beeld te krijgen. Het Veiligheidsberaad stemde vandaag in met de gemeenschappelijke reactie, met de opmerking dat deze aangescherpt dient te worden. Onder andere met betrekking tot het gezag van de veiligheidsregio binnen de meldkamer en in het verlengde daarvan de rol van de calamiteitencoördinator.”

De aangescherpte gemeenschappelijke reactie wordt aangeboden aan de bestuurlijke regiegroep LMO. De regiegroep bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van de betrokken partijen voor de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie. Deze bestuurlijke vertegenwoordiging neemt op het hoogste niveau de besluiten over de vorming van de LMO.   

bron: veiligheidsberaad.nl

Vorig artikelEven voorstellen Reggie Diets, gastredacteur ambulanceblog
Volgend artikelFactsheet medisch beroepsgeheim beschikbaar
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.