Home Algemeen Algemeen Een dienst als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg , ACGZ

Een dienst als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg , ACGZ

1773
0

Het is maandagochtend  9 uur wanneer ik op het GHOR bureau van mijn collega de ACGZ dienst overneem.  Mijn dienstweek als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg is begonnen. Kort bespreek ik met haar de lopende incidenten en/of bijzonderheden. Het was rustig geweest vertelde ze. Ik schakelde het algemeen diensttelefoonnummer over naar mijn gsm en zette de pager aan. Ik meldde mij bij de meldkamer in voor de komende week. Ik open het dienstrooster om me te informeren wie er van de Officieren van Dienst Geneeskundig, OVDG dienst hebben deze week.  Op mijn laptop controleer ik of het LCMS systeem werkt. Dit systeem is een essentieel onderdeel wanneer er in multidisciplinair verband wordt opgeschaald. Vanuit het Copi, Coördinatie Plaats Incident  zal dit informatiesysteem worden  gevuld met informatie welke beschikbaar is uit het incident vanaf GRIP 1. Vervolgens loop ik naar de binnenplaats waar mijn dienstvoertuig staat. Ik controleer of alle apparatuur en de communicatiemiddelen op actief staan en of deze werken.

Op de post teruggekomen drink ik in het dagverblijf  koffie samen met de collega’s die dienst hebben en nog binnen zitten.  Een van de nieuwe collega’s vraagt aan mij: “is zo’n dienst week als Algemeen Commandant nou erg druk? Want jij wordt toch pas gealarmeerd vanaf GRIP 2?”

Ik heb ruim 17 jaar dienst gedaan als Officier van Dienst Geneeskundig in mijn huidige regio. Een omgeving met zowel stedelijk als Randstedelijke (buiten)gebieden. Een regio met veel diversiteit aan incidenten. In de afgelopen jaren heb ik veel gezien en daarom ook veel ervaring opgedaan binnen het crisismanagement in multidisciplinair verband. Van ketenpartners zoals brandweer, politie, gemeente en defensie heb ik veel geleerd over hun processen. Ik heb mogen samenwerken zowel regionaal als bovenregionaal met andere veiligheidsregio’s .  Vanaf september jl ben ik aangesteld als ACGZ en doe een keer per maand een week dienst.  In de regio waar ik werkzaam ben is de taak van crisiscoördinator GGD eveneens ondergebracht bij de ACGZ. Naast GRIP incidenten (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) is de ACGZ verantwoordelijk voor het GROP (GGD Rampen Opvangplan).  Afhankelijk hoe dat in een veiligheidsregio is geregeld, kan de ACGZ in de rol van crisiscoördinator een belangrijke rol spelen bij meldingen Veilig Thuis. Veilig thuis is de opvolger voor meldpunt huiselijk geweld.

Veilig Thuis is een meld- & adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hulpverleners van Veilig Thuis kijken welke professionele hulp noodzakelijk is. Zij stemmen professionele hulp e.v. af met de afdeling Jeugd gezondheidszorg van de GGD waar het gaat om kindermishandeling.  Iedere professionele (ambulance) zorgverlener  kan een melding doen bij Veilig Thuis.  In een aantal regio’s verloopt deze werkwijze via de ACGZ.  De ambulancezorgprofessional heeft een belangrijke signalerende taak om het moment dat er een vermoeden bestaat op huiselijk geweld en of kindermishandeling. Voor zij bv melding maken van een Veiling Thuis situatie overleggen  zij vaak even met de MKA die op zijn beurt de ACGZ in zal schakelen.

Bovendien is de ACGZ de vraagbaak en sparringspartner voor de OVDG. De OVDG kan via de MKA de ACGZ om advies vragen met betrekking tot het incident.  Voor een uitvoerig taak en functie omschrijving van de ACGZ en OVDG verwijs ik naar mijn artikel “wie heeft de leiding op straat” van 17 maart 2017 en De algemeen commandant geneeskundige zorg van 21 juni 2017.

Het was op een doordeweekse dag toen ik tijdens mijn dienst door de Meldkamer werd opgeroepen. In mijn pager verscheen het bericht, “graag direct contact MKA”. Ik belde de meldkamer en deze vroeg of ik direct contact wilde opnemen met dienstdoende OVDG uit een van de clusters. In de regio waar ik werkzaam ben werken wij met twee OVDG-en.

Ik belde de dienstdoende OVDG. “Oh fijn dat je belt, ik sta hier bij een incident in het buitengebied. Een jongen van 14 jaar is in bijzijn van ongeveer 20 medescholieren onder een vrachtwagen terecht gekomen toen zij van school naar huis toe fietsten. Het slachtoffer wordt door de ambulance en het heli MMT op dit moment gereanimeerd.

Maar al die 20 jongeren zijn enorm aangeslagen. Wat kunnen wij hiervoor betekenen?” Ik stelde voor dat we met de schoolleiding contact op zouden nemen om deze jongeren op school op te vangen en hiervoor slachtofferhulp gaan organiseren in samenwerking met de politie. En indien noodzakelijk konden we ook nog het proces psychosociale hulpverlening opstarten, het PSH proces vanuit de GHOR. “Oké” zei hij, “ik ga dit verzorgen”. Ik vroeg hem mij later terug te bellen om mij op de hoogte te brengen van deze bijeenkomst.  Er heeft op school een nabespreking plaatsgevonden in het bijzijn van de schooldirectie, een aantal docenten en ouders van de betrokken leerlingen. Bij deze bijeenkomst was slachtofferhulp aanwezig die dit proces heeft begeleid. In een later stadium is voor een aantal scholieren alsnog het proces PSH opgestart.

Ik was net slaap gevallen toen middernacht mijn pager afging. In het display verscheen de boodschap, “graag contact MKA i.v.m. incident gevaarlijke stoffen”. Even daarvoor was door de brandweer een GRIP 1 procedure afgegeven, een zeer grote brand in een industriegebied. De dienstdoende OVDG was inmiddels aanwezig in het COPI. In het buitengebied was een zeer grote brand ontstaan waar mogelijk asbest was vrijgekomen. De procedure ongeval gevaarlijke stoffen was door de brandweer opgestart. De dienstdoende OVDG wilde even overleggen over wat wij als GHOR hierin kunnen betekenen en wat de gevolgen kunnen zijn voor omwonenden met betrekking tot de volksgezondheid. In principe moet de OVDG een GRIP 1 zelfstandig kunnen afhandelen echter hij zal ten alle tijden de ACGZ hierover informeren. De kans is uiteraard aanwezig dat een GRIP 1 wordt opgeschaald naar een GRIP 2 of zelfs hoger en dan is de ACGZ volledig in charge. Het hier bovengenoemde incident bleef een GRIP 1. Veel jongere OVDG-en willen over een incident graag even overleggen met de ACGZ wat hun geheel vrij staat. (EN WAT ZE ZO AANGELEERD KRIJGEN IN DE OPLEIDNG!)

Het verloop van mijn dienst die week bleef op een paar kleine incidenten na rustig. Ik heb een paar keer overleg gehad met de arts infectie ziektebestrijding, afdeling jeugdzorg en de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Die maandag daarop droeg ik de dienst weer over aan de volgende collega.

Vorig artikelVakbekwaam worden, vakbekwaam zijn, vakbekwaam blijven!
Volgend artikelHuisarts HART Week geslaagd
Reggie Diets
Ik ben werkzaam bij een middel grote ambulanceorganisatie in het land als Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg en als Officier van Dienst Geneeskundig en Algemeen Commandant Geneeskundig zorg bij de GHOR. Naast deze functie heb ik sinds 1997 een aanstelling als docent-onderzoeker bij de faculteit geneeskunde van het universitair medisch centrum Utrecht.