Home Algemeen Algemeen Bestuur positief over Uitwerkingskader Meldkamer

Bestuur positief over Uitwerkingskader Meldkamer

557
0

Eind vorig jaar verzocht het Veiligheidsberaad om een gesprek met de ondertekenaars van het Transitieakkoord over de hardheid van de gemaakte afspraken in het akkoord. Aanleiding was het uitblijven van overeenstemming over de reikwijdte van de multi-intake in de Bestuurlijke Regiegroep. In maart vond dit gesprek plaats. Hieruit bleek dat alle partijen de doelstellingen nog steeds onderschrijven. Ook is het Uitwerkingskader Meldkamer besproken, dat het ministerie van Justitie en Veiligheid inbracht. Dit uitwerkingskader, om nadere afspraken te maken over het vervolg van de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie, ligt momenteel ter consultatie bij de veiligheidsregio’s.

Uitwerkingskader Meldkamer
Het uitwerkingskader bestaat uit één totaalpakket aan afspraken. Het bevat een toelichting op de hoofdlijnen van de wetswijziging die momenteel ter consultatie voorligt, de werkwijze bij meldingen van burgers en de financiële kaders voor het landelijk beheer van de meldkamers. Voor de wetswijziging heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) alle veiligheidsregio’s uitgenodigd te reageren. Alle regio’s reageren afzonderlijk.

Hoofdlijnen wetsvoorstel
De wetswijziging houdt onder andere in dat de verantwoordelijkheid voor de instelling van de meldkamers, die nu nog bij de veiligheidsregio’s ligt, belegd wordt bij de Nationale Politie. Dit betekent dat de politie verantwoordelijk wordt voor het beheer van de meldkamer. Ook kan elke meldkamer de meldkamerfunctie in een ander werkgebied uitvoeren. Personeel van de veiligheidsregio’s met een meldkamerfunctie kan in dienst blijven van de veiligheidsregio, tenzij de regio anders besluit. De gezagspositie van burgemeester en voorzitters van de veiligheidsregio’s blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Ook blijft colocatie het uitgangspunt voor de nieuwe inrichting van het meldkamerdomein. Dit betekent dat de drie partijen in de meldkamer – brandweer, ambulance en politie – bij elkaar blijven op dezelfde locatie.

Onderzoek meldingen burgers
In het uitwerkingskader wordt voorgesteld om een nieuw onderzoek te starten die zich focust op het helpen van de burger in het eerste contact, in plaats van specifiek op de multi-intake. Hierbij worden nadrukkelijk de mogelijkheden van moderne informatie- en communicatiemiddelen en andere moderne technieken betrokken.

Financiële kaders
De financiële kaders hebben betrekking op het vervallen van de structurele taakstelling, een eenmalige vergoeding van het aandeel van de veiligheidsregio’s in de achterblijvende kosten en de overdracht van het gebouw en ICT-beheer van de meldkamerfunctie van de veiligheidsregio’s tegenover een verlaging van de BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding).

Instemming alle partijen uitwerkingskader nodig
De minister van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft aangegeven dat alle partijen van het Transitieakkoord in dienen te stemmen met dit uitwerkingskader. Omdat met het uitwerkingskader wordt afgeweken van het Transitieakkoord dat door alle veiligheidsregio’s is ondertekend, wordt ook het uitwerkingskader voor akkoord aan alle veiligheidsregio’s aangeboden. In het Veiligheidsberaad van maart, spraken de bestuurders zich positief uit over de hoofdlijnen van het uitwerkingskader. Vooruitlopend op de besluitvorming over het uitwerkingskader, neemt het Veiligheidsberaad weer deel aan bestuurlijke overleggen na een stop sinds eind vorig jaar.

Vorig artikelMonsters?! Eerste beoordeling proefkleding leveranciers!
Volgend artikelEindrapportage projectevaluatie Logistiek GGB
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.