Home Algemeen Algemeen Beroepsgeheim binnen de ambulancezorg; Achtergrondnotitie en richtlijn

Beroepsgeheim binnen de ambulancezorg; Achtergrondnotitie en richtlijn

1622
0

Ambulanceorganisaties en ambulancezorgverleners hebben in de praktijk meer en meer te maken met politie, justitie en -met de toegenomen belangstelling voor ‘reality-tv’- ook met journalisten. Al deze beroepsgroepen hebben hun eigen belangen. Het belang van ambulanceorganisaties en ambulancezorgverleners is naast het verlenen van zorg aan patiënten, het geheimhouden van de gegevens van deze patiënten. De politie heeft een strafrechtelijk opsporingsbelang en daarnaast is haar taak handhaving van de openbare orde, waartoe ook de sociaal-maatschappelijk hulpverlening behoort. Journalisten hebben belang bij vrijheid van nieuwsgaring en persvrijheid. (In dit stuk zal de problematiek van de contacten met de journalisten buiten beschouwing worden gelaten.) Wanneer deze beroepsgroepen professioneel met elkaar te maken hebben, is het haast onvermijdelijk dat deze belangen zullen botsen; waar dit gebeurt zal er een afweging van deze belangen moeten worden gemaakt.

In het document zullen de hierboven geschetste belangen verder worden uitgewerkt en zullen deze belangen in een kader worden geplaatst waarin ze in verschillende situaties tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Het uiteindelijke doel hiervan is om de grenzen waarbinnen deze belangenafweging plaatsvindt in kaart te brengen. Voorop moet worden gesteld dat, zoals vaak bij een afweging van belangen van vergelijkbaar gewicht, er geen eenduidig antwoord mogelijk is. Het is de verantwoordelijkheid van de handelende persoon in de concrete situatie – op basis van de omstandigheden van het geval – een zorgvuldige afweging te maken van de in het geding zijnde belangen.

Het document is een herziene versie van het document uit 2002. De oorspronkelijke versie is opgesteld door een werkgroep, ingesteld door het toenmalige sectorfonds SOVAM. De werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van beroepsorganisaties, de werkgeversorganisatie, politie, Openbaar Ministerie en het College Bescherming Persoonsgegevens. Opdracht aan de werkgroep was om richtlijnen op te stellen over het omgaan met het beroepsgeheim door ambulancezorgverleners en centralisten in de meldkamer ambulancezorg, bij hun samenwerking met politie en Openbaar Ministerie. Voor de herziening is de richtlijn juridisch op actualiteit getoetst en daarop aangepast.

Deze toetsing en herziening is uitgevoerd door VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg te Arnhem, in opdracht van Ambulancezorg Nederland. De herziene richtlijn is bestuurlijk vastgesteld door Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg en V&VN Ambulancezorg.

Download hier het gehele document; Achtergrondnotitie en richtlijn, beroepsgeheim binnen de ambulancezorg

Vorig artikelAlléén gespecialiseerde verpleegkundigen op de MKA; gebaseerd op evidence?
Volgend artikelPortogewoon, nieuwe inzichten in gebruik C2000
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.