Home Algemeen Algemeen Alléén gespecialiseerde verpleegkundigen op de MKA; gebaseerd op evidence?

Alléén gespecialiseerde verpleegkundigen op de MKA; gebaseerd op evidence?

1016
0

Evidence Based Medicine en Evidence Based Practice;

Waar is de evidence dat alléén gespecialiseerde verpleegkundigen in staat zijn om telefonische triage van verzoeken via 112 om ambulancezorg, verantwoord te verrichten?

In de geneeskunde wordt het van groot belang gevonden dat onderzoek en behandeling van stoornissen plaatsvindt door het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs. Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment.

Deze op bewijs gebaseerde geneeskunde wordt Evidence Based Medicine (EBM) genoemd.

In de verpleegkunde wordt óók steeds meer gewerkt volgens de principes van EBM  waarbij gelet op de meer uitvoerende, praktische aard van de professie, gesproken wordt over Evidence Based Practice (EBP). Hiermee wordt dan bedoeld het proces waarin de verpleegkundige besluiten neemt op grond van de beste onderzoeksresultaten, ervaring, de voorkeur van de patiënt/cliënt en de beschikbare hulpmiddelen.

Tot op heden heb ik géén wetenschappelijke artikelen kunnen vinden waaruit onomstotelijk komt vast te staan dat verpleegkundigen per definitie beschikken over de juiste competenties om telefonische triage uit te voeren waarmee dus in ieder geval door mij niet valt uit te sluiten dat verpleegkundigen misschien wel juist helemaal niet over de juiste competenties beschikken om telefonische triage uit te voeren.

Desondanks lijkt alles er op dat het voor veel partijen onomstotelijk vast staat dat verpleegkundigen inderdaad per definitie beschikken over de juiste competenties voor deze specifieke taak.

Laten we hopen dat de standpunten die worden ingenomen door betrokken stake-holders op inhoudelijke, evidence based gronden berusten en dat deze toetsbaar zijn zodat inderdaad vast komt te staan dat de burger in nood die 112 belt de beste zorg alléén kan krijgen als hij wordt geholpen door een verpleegkundig centralist.

Daarmee wordt voorkomen dat er straks nog meer discussies ontstaan over problemen rond de verdeling van macht in de nieuwe Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) of over de verhoudingen tussen de Ministeries van VenJ en van VWS en de invloed van RAV-en in het meldkamerdomein en daarmee op de bedrijfsvoering en de financiën. Die discussies leiden uiteindelijk alleen tot  meer onzekerheid en risico’s voor burgers en centralisten.

Geschreven door Jan de Nooij (meldkamer112.wordpress.com)

Vorig artikelDe “dokter” die op aanvraag meekijkt in de ambulance is geen toekomst meer…..
Volgend artikelBeroepsgeheim binnen de ambulancezorg; Achtergrondnotitie en richtlijn
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.