Home Algemeen Algemeen Afzuiging dieselrook in ambulance garages?

Afzuiging dieselrook in ambulance garages?

3787
0

Enkele weken geleden ontvingen we via het TIP formulier een vraag, een collega vroeg zich af of het verplicht was om een afzuiginstallatie in een ambulancegarage te hebben?

Een vraag die voor ons redactieteam aanleiding was om verder onderzoek te doen;

Met een afzuiginstallatie wordt een installatie bedoeld die de schadelijke dieseldampen die vrij komen in een ambulancegarage af te zuigen, deze dieseldampen komen vrij bij het starten en het wegrijden van de ambulance. Daarnaast wordt bij het uitvoeren van de dagelijkse check ook de motor gestart om bijvoorbeeld de omvormer, verlichting en de motor te checken. Dit laatste gebeurt veelal in een afgesloten garage waardoor de medewerkers worden blootgesteld aan dieseldampen. Als je tijdens zo’n check eens op de CO melder kijkt, dan zie je daarop de waardes oplopen, zeker als er meerdere ambulances worden gecheckt.

Tijdens diezelfde check sta je als team bloot aan deze dieseldampen, ook de materialen die meestal in een aansluitende ruimte zijn ondergebracht wordt blootgesteld aan deze dieseldampen, de dieseldampen blijven ook in een garage hangen, zeker als direct na het uitrijden de deur wordt gesloten. Maar hoe veilig is het om na een spoedrit, als de ambulance op een stationair toerental draait de achterdeuren open te laten staan? Dieseldampen kunnen dan makkelijk naar binnen trekken, in ons onderzoek is naar voren gekomen dat ambulances die zijn aangepast voor een afzuiginstallatie de uitlaat niet meer aan de achterkant van het voertuig hebben, maar aan één van zijkanten, wat ook de dieseldampen in het patiëntencompartiment sterk doet verminderen, zie een van de onderstaande foto’s. Wat “dieseldampen” nu precies zijn komen we later op terug.

In de diverse media kunnen we lezen dat er een ambulance al dan niet tijdelijk wordt ondergebracht in een bedrijfsverzamelgebouw, bedrijfsruimte of woning met garage, hoe zit dat nu precies? Heeft een ambulancegarage, ambulancepost of ambulancestalling wel een vergunning nodig? Zijn er wel regels voor gebouwen die ambulances huisvesten, waar zuurstofflessen, verbruiksartikelen zoals olie en koelvloeistof worden opgeslagen en op welke manier wordt er op toegezien? Brandmeldinstallaties, CO melders, evacuatie routes, enzovoort, hoe zit het nu? Staat onze veiligheid en gezondheid ter discussie?

Arbobesluit 2008

We lezen in het arbobesluit 2008, daar zien we in het artikel 4.1b, wat getiteld is: “Zorgplicht van de werkgever”, 1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, ongeacht of met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden verricht, worden, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de aard, de mate en de duur van die blootstelling beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen.

Ook wordt er aandacht besteed aan de ventilatie, zo als in artikel 4.5 “Ventilatie” te lezen is: 1. Indien verontreinigde lucht wordt afgevoerd, is gelijktijdig voldoende toevoer van niet-verontreinigde lucht gewaarborgd.
2. Het is verboden lucht die een gevaarlijke stof bevat, opnieuw in circulatie te brengen naar een arbeidsplaats waar de betreffende stof niet aanwezig is.
3. Het is verboden de lucht, die een stof bevat als bedoeld in het vierde lid opnieuw op dezelfde arbeidsplaats in circulatie te brengen, tenzij de werkgever aantoont dat de concentratie van een stof als bedoeld in het vierde lid in de lucht die wordt toegevoerd aan die arbeidsplaats, ten hoogste één tiende deel van de voor die stof vastgestelde grenswaarde bedraagt.
4. Dit artikel is van toepassing op de volgende stoffen:
a. kankerverwekkende en mutagene stoffen als bedoeld in artikel 4.11, onderdelen b en d;
b. een stof die vrijkomt bij een kankerverwekkend proces als bedoeld in artikel 4.11, onderdeel c;
c. stoffen die voldoen aan de criteria, vastgesteld op grond van artikel 34, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen voor toekenning van de R-zin “kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing (R42)”.

En het laatste item wat we aan willen halen uit het arbobesluit van 2008, dat ons inziens van toepassing is; artikel 4.6 “Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen”: 1. In alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zijn zodanige maatregelen getroffen dat het gevaar, dat zich met betrekking tot die stoffen of met betrekking tot de arbeid met die stoffen een ongewilde gebeurtenis voordoet, zoveel mogelijk is vermeden. Met name worden maatregelen getroffen om:
a. de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties van ontvlambare stoffen of gevaarlijke hoeveelheden chemisch onstabiele stoffen op de werkplek te voorkomen of, wanneer dat gezien de aard van de werkzaamheden niet mogelijk is;
b. ervoor te zorgen dat er geen ontbrandingsbronnen aanwezig zijn die brand en explosies kunnen veroorzaken, of om ongunstige omstandigheden te vermijden die ertoe kunnen leiden dat chemisch onstabiele stoffen of mengsels van stoffen ongelukken met ernstige fysieke gevolgen veroorzaken, en c. de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers als gevolg van brand en explosies ten gevolge van het ontbranden van ontvlambare stoffen, of ernstige fysieke gevolgen ten gevolge van ongelukken veroorzaakt door chemisch onstabiele stoffen of mengsels van stoffen te verminderen.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn afgestemd op de aard van de activiteiten, waaronder begrepen opslag, behandeling en scheiding van onverenigbare gevaarlijke stoffen, en deze
maatregelen beschermen de werknemers tegen de gevaren van fysisch-chemische eigenschappen van gevaarlijke stoffen.
3. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn, voor zover van toepassing, in overeenstemming met het Warenwetbesluit explosieveilig materieel.

Waarbij specifiek in Artikel 4.19. het beperken van blootstelling nogmaals onder de aandacht wordt gebracht.

6u-GFGks

We zoeken verder; Afzuiginstallaties:

We lezen in de Arbowijzer 24 van de FNV dat: Roet ontstaat bij onvolledige verbrandingsprocessen. De samenstelling van roetdeeltjes kan verschillen. Vele, en dus ook schadelijke, stoffen zoals gedeeltelijk verbrande olie en zwavelzuur, hechten zich gemakkelijk aan koolstof. Dieselrook bevat ongeveer honderden verschillende verbindingen, waarvan tientallen een schadelijke uitwerking kunnen hebben op de longen. Dieselmotoremissies (DME) bevatten vaste deeltjes (de ‘rook’) en gassen. In de dieselrook zitten Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s), deeltjes die onverbrand de uitlaat uitkomen en zich aan de roetdeeltjes hechten. Deze PAK’s zijn kankerverwekkend en milieuschadelijk. Niet alle PAK’s zijn gevaarlijk, een deel is dat echter wel: ze kunnen kanker veroorzaken. Ze zitten bijvoorbeeld ook in sigarettenrook. PAK’s verdampen vrijwel niet, maar plakken aan roetdeeltjes. Het inademen van stof met PAK’s levert dus grote gezondheidsrisico’s op, van huidirritaties tot luchtwegaandoeningen. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die veel in de buurt van dieselmotoren werken een verhoogde kans op longkanker hebben.

Iets wat ons in de bovenstaande setting, zoals de geschetste situatie toch wel zorgen baat.

Zijn er normen?

In dezelfde Arbowijzer van de FNV is te lezen dat: Zolang er nog geen norm is vastgesteld hanteert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en dus de Arbeidsinspectie, de achtergrondwaarde als grenswaarde voor blootstelling aan DME.
Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat in Nederland altijd de achtergrondwaarde zal gelden, omdat deze al veel hoger is dan de streefwaarde (resp. 2-3 μg/m3 en 0,16 μg/m3).

Wat zegt de wet?

Elke werknemer moet veilig en gezond kunnen werken. Dat geldt ook voor het werken in dieseluitlaatgassen. Werkgevers zijn verplicht daar mogelijkheden voor te scheppen. Een overzicht van de algemene verplichtingen.

Arbowet
De Arbowet verplicht werkgevers carcinogene (kankerverwekkende) stoffen te registreren en het blootstellingsniveau tot nul te reduceren.
Kosten mogen daarbij geen rol spelen: wat technisch mogelijk is, moet ook.

Besluit kankerverwekkende stoffen en processen.
Dit besluit is een gevolg van de invoering van de Europese richtlijn in de Nederlandse wetgeving. Het verplicht werkgevers kankerverwekkende stoffen en processen in het bedrijf te registreren. Ook verplicht het besluit de werkgever zijn werknemers zo goed mogelijk te beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.
Het besluit is gebaseerd op het uitgangspunt dat werken met kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk vermeden moet worden.
Wanneer er alternatieve, minder schadelijke stoffen gebruikt kunnen worden, is het gebruik daarvan verplicht.

Het FNV heeft overigens speciale maatregelbladen gemaakt, om werknemers die iets willen ondernemen tegen dieselrook en weten niet goed hoe en waar te beginnen. Het FNV heeft  Maatregelbladen samengesteld om de risico’s van dieselrook op de werkplek weg te halen of te beperken. Waarbij Maatregelblad 14 zich specifiek uitspreekt over ambulance- brandweerkazernes.

7z3LG_Db

Hoe wordt er landelijk mee omgegaan?

Om niet van één bron uit te gaan zijn we als redactieteam verder gaan zoeken en hebben een kleine inventarisatie gemaakt van ambulancegarages die wel en of geen afzuiginstallatie hebben. Uit die rondvraag is gebleken dat garages met meer dan 4 ambulances wel vaak voorzien zijn van zo’n installatie, maar de meeste kleine garages niet, terwijl in onze beleving door de omvang van de kleinere garage juist meer kans op de inademing van roetdeeltjes zou zijn en verspreiding naar eventueel aansluitende ruimten. Ook leert ons dat in veel gevallen ambulancegarages die zijn ondergebracht in brandweerkazernes of daar direct deel van uitmaken wel over zo’n afzuiginstallatie beschikken. En dat het vaak hele regio’s betreft waarbij geen afzuiging aanwezig is, niet in grote en niet in de kleinere garages.

Het zoeken naar een antwoord daarop heeft ons op de volgende pagina gebracht: Afzuiginstallaties voor kazernes Schouwen-Duiveland; Hierin is te lezen dat alle brandweerkazernes van de gemeente Schouwen-Duiveland worden voorzien van een afzuiginstallatie omdat de ARBO wetgeving dat verplicht, dit artikel is overigens al uit april 2009.

We pakken de Arbocatalogus van Ambulancezorg Nederland erbij; De Arbowet geeft richting aan het organisatiebeleid en de eisen waaraan arbeidsomstandigheden moeten voldoen. Als werkgever en werknemer ben je samen verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. Als werkgever zorg je voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

In de passage “Veiligheid op locatie” wordt het volgende genoemd: Arbowet artikel 3: De plicht van de werkgever om te zorgen dat het werk veilig en gezond kan worden uitgevoerd. Bronbenadering staat voorop. Is dit ook te vertalen naar de ambulance garage?

In passage 8.4 wordt gesproken over hulpmiddelen, hierin worden voorbeelden gegeven, één voorbeeld zien we onmiddellijk: Ambulance Amsterdam maakt gebruik van een
afzuigsysteem op de posten. Dit systeem bestaat uit een afzuigslang die aan de uitlaat van de ambulance wordt gekoppeld. Wanneer de ambulance vertrekt wordt het systeem automatisch
afgekoppeld. Doordat dit afzuigsysteem op iedere auto is aangesloten, voorkomt de RAV dat er uitlaatgassen in de garage worden uitgestoten.
Door gebruik te maken van dit afzuigsysteem is de blootstelling aan de uitstoot voor medewerkers minimaal.

Dan blijft onze vraag nog steeds van kracht? Is het kostenaspect hetgeen werkgevers / ambulancediensten tegenhoud om optimale bescherming van dieselrook voor de medewerkers te garanderen? Of zien we wat over het hoofd, we gaan verder.

We komen uit op de website rijksoverheid.nl, de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op deze website zoeken we naar “afzuiging garage” en we komen onmiddellijk uit op “arbeidsrisico’s in garagebedrijven” een brochure uit 2011, in deze brochure staat te lezen onder het kopje dieselmotorenremise: Bij het naar binnen en naar buiten rijden van een wagen met dieselmotor in een omsloten ruimte, zoals een garage, en bij het niet juist uitvoeren van APK-keuringen van dieselmotoren kan er snel sprake zijn van blootstelling aan verhoogde concentraties.

Daarna volgen een tal van maatregelen zoals we die al eerder hebben benoemd, maar de passage van controle door de Arbeidsinspectie ziet er indrukwekkend uit:

Hoe inspecteert de Arbeidsinspectie?
De arbeidsinspectie zal bij de inspectie nagaan of u maatregelen heeft genomen om blootstelling aan DME zoveel mogelijk te voorkomen. U moet hiervoor alle technisch mogelijke maatregelen nemen, ook als de branchenorm wordt gehaald.

De Arbeidsinspectie zal bij inspectie de volgende punten nagaan:
• Komt het voor dat voertuigen met draaiende dieselmotor in omsloten ruimten rijden? Ook een ruimte met openstaande overheaddeur wordt als omsloten ruimte beschouwd.
• Is het mogelijk om de voertuigen zonder draaiende dieselmotoren naar binnen en naar buiten te rijden?
• Als dit niet mogelijk is, heeft u dan maatregelen genomen om de uitstoot van DME bij die voertuigen met ten minste 70% te verminderen? Dit doet u door op de uitlaat een op- of insteekfilter te plaatsen of een afzuiginstallatie aan te sluiten. Deze maatregelen zijn niet nodig bij voertuigen met dieselmotoren die voldoen aan de euro 4 norm of hoger, of voertuigen die al voorzien zijn van een roetfilter.
• Is bij werkzaamheden waarbij de dieselmotor moet draaien, een afzuiginstallatie aangesloten op de uitlaat?
• Als de bovengenoemde maatregelen niet mogelijk zijn: is de uitstoot van DME tot onder de vastgestelde branchenorm teruggebracht?

Als uw maatregelen niet voldoende zijn, zal de inspecteur optreden door u bijvoorbeeld een waarschuwing of een eis op te leggen.

Dit laat ons inziens niets aan de verbeelding over, er moet veilig gewerkt kunnen worden?

 

Hoe werkt zo’n systeem nu precies, onderstaand film geeft een indruk.

 

Vorig artikelCalamiteitenhospitaal en gebruik PBRS
Volgend artikelAmbulancezorg Groningen geeft voorlichting met promoteam
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.